Стра


Увеличава се броят на българските туристи, които преоткриват родното море

Увеличава се броят на българските туристи, които преоткриват родното море ...

... нас. Сред тях са международно признатите брандове Hilton и InterContinental - в град София и Royal Beach Barceló - в курортен комплекс Слънчев бряг. Активи с изключителен потенциал, локализирани в един динамично развиващ се хотелски пазар. Инвестиционното портфолио на компанията включва още жилищни комплекси, офис сгради, търговски и индустриални площи. ...


Упо­ва­вай­ки се на вя­ра­та в Хрис­та, тя по­на­ся не­чо­веш­ки мъ­киПлов­див­ски­ят

Упо­ва­вай­ки се на вя­ра­та в Хрис­та, тя по­на­ся не­чо­веш­ки мъ­киПлов­див­ски­ят ...

... го­не­ние сре­щу хрис­ти­я­ни­те, ие­ре­и­те и кли­ри­ци­те, учи­те­ли на Бо­жи­е­то сло­во, се кри­е­ли по­ра­ди страх от мъ­чи­те­ли­те, ед­ни в пус­ти­ни­те и в пла­нин­ски­те пе­ще­ри, дру­ги меж­ду прос­то­лю­ди­е­то в се­ла­та, об­ле­че­ни ка­то про­ся­ци, но къ­де­то мо­же­ли, по­у­ча­ва­ли, ма­кар и тай­но, на свя­та­та вя­ра и об­ръ­ща­ли мно­зи­на от ези­чес­ка­та заб­лу­да към Хрис­та.

Ня­кои по­лу­чи­ха ус­лож­не­ния и за­гу­би­ха край­ни­ци по­ра­ди за­къс­ня­ло тър­се­не на

Ня­кои по­лу­чи­ха ус­лож­не­ния и за­гу­би­ха край­ни­ци по­ра­ди за­къс­ня­ло тър­се­не на ...

... пре­тър­пи му­та­ци­и­те, чрез ко­и­то не­го­ва­та за­раз­ност ще на­ма­лее. Но ко­га и как ще ста­не, то­ва мо­же да пред­ви­ди един­стве­но май­ка­та-при­ро­да. Ис­кре­но се на­дя­вам вся­ка след­ва­ща въл­на да е по-ле­ка и то­ва за­бо­ля­ва­не да се пре­вър­не в ед­на ба­нал­на ви­рус­на ин­фек­ция, ко­я­то хо­ра­та да пре­ми­на­ват та­ка, как­то пре­ми­на­ват оби­чай­ни­те ви­рус­ни ин­фек­ции.  ...


Дър­жа­ва­та да от­де­ли ня­кол­ко бол­ни­ци са­мо за ле­че­ние на заразени

Дър­жа­ва­та да от­де­ли ня­кол­ко бол­ни­ци са­мо за ле­че­ние на заразени ...

... Дър­жа­ва­та да от­де­ли ня­кол­ко бол­ни­ци са­мо за ле­че­ние на заразени с ко­ро­на­ви­рус

Ча­кай­те ра­зо­ча­ро­ва­ние в края на пан­де­ми­я­та - жи­во­тът ня­ма да

Ча­кай­те ра­зо­ча­ро­ва­ние в края на пан­де­ми­я­та - жи­во­тът ня­ма да ...

... по-склон­ни на дра­ма­тич­ни емо­ци­о­нал­ни ре­ак­ции и па­ни­ка. В та­ки­ва слу­чаи е най-доб­ре да се изо­ли­рат, до­ка­то под­гот­вен чо­век ус­пее да се спра­ви с ре­ак­ци­и­те им.В ма­те­ри­а­ла, из­гот­вен от Иван Игон, кри­тич­но­то е ин­фор­ма­ци­я­та и на­чи­нът, по кой­то тя се при­е­ма. За­то­ва е важ­но и как се под­дър­жат връз­ки­те с ме­ди­и­те.  ...


Уол­стрийт спря, ак­ци­и­те се сри­на­ха, пет­ро­лът ряз­ко по­ев­ти­ня, руб­ла­та удари

Уол­стрийт спря, ак­ци­и­те се сри­на­ха, пет­ро­лът ряз­ко по­ев­ти­ня, руб­ла­та удари ...

... на бор­са­та, кой­то твър­ди, че Чер­ни­ят по­не­дел­ник е бил най-ло­ши­ят ден от фи­нан­со­ва­та кри­за през 2008-а го­ди­на. А ус­пе­шен, мо­же би са­мо за ин­вес­ти­то­ри­те в зла­то. Кой­то е смя­тал, че пи­кът е стиг­нат в края на ми­на­ла­та го­ди­на, ве­че тряб­ва да е убе­ден, че вър­хо­ве­те в те­зи ко­ти­ров­ки те­пър­ва пред­сто­ят.   ...Ко­ро­на­ви­ру­сът уда­ри све­тов­ния тран­с­порт и ту­ри­зъмАви­о­ком­па­ни­и­те па­ни­чес­ки оп­ти­ми­зи­рат биз­не­са, про­из­во­ди­те­ли­те

Ко­ро­на­ви­ру­сът уда­ри све­тов­ния тран­с­порт и ту­ри­зъмАви­о­ком­па­ни­и­те па­ни­чес­ки оп­ти­ми­зи­рат биз­не­са, про­из­во­ди­те­ли­те ...

... Ко­ро­на­ви­ру­сът уда­ри све­тов­ния тран­с­порт и ту­ри­зъмАви­о­ком­па­ни­и­те па­ни­чес­ки оп­ти­ми­зи­рат биз­не­са, про­из­во­ди­те­ли­те гу­бят кли­ен­ти

Глав­ни­те на­цис­т­ки во­ен­ноп­рес­тъп­ни­ци пред съ­да в Нюр­н­бергПро­це­сът сре­щу на­цис­ти­те се

Глав­ни­те на­цис­т­ки во­ен­ноп­рес­тъп­ни­ци пред съ­да в Нюр­н­бергПро­це­сът сре­щу на­цис­ти­те се ...

... 200 ос­нов­ни сви­де­те­ли.Иде­я­та за меж­ду­на­ро­ден на­ка­за­те­лен три­бу­нал е при­е­та на Лон­дон­с­ка­та кон­фе­рен­ция през ав­густ 1945 г. При­ет е Ус­та­вът на Меж­ду­на­род­ния во­е­нен три­бу­нал, ка­то го­ди­на по-къс­но Об­що­то съб­ра­ние на ООН пот­вър­ж­да­ва прин­ци­пи­те му. Ка­то об­ви­ня­е­ми са прив­ле­че­ни 24-ма от най-из­вес­т­ни­те ли­де­ри на на­цис­т­кия ре­жим. Сре­щу тях има6 ос­нов­ни об­ви­не­ния: