Областният управител на област Пловдив върна за ново обсъждане и

...
Областният управител на област Пловдив върна за ново обсъждане и
Коментари Харесай

НАГЛО! Общинските съветници си гласували незаконно високите заплати, върнаха ги

Областният шеф на област Пловдив върна за ново разискване и вземане предвид със законовите условия Решението на Общински съвет Пловдив за актуализация възнагражденията на общинските съветници
С Решение № 43, на съображение член 21, алинея 1, т. 23 по отношение на алинея 2 от ЗМСМА, член 20, алинея 1, т. 1 и т. 2 и алинея 5 от Правилника за организацията и активността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимоотношението му с общинската администрация, поради изложените в предложение с вх. № 24ХІ-32 от 30.01.2024 година  фактически учредения, Общински съвет Пловдив актуализира Правилника в частта, регламентираща размера на месечното заплащане на общинските съветници и % на представителните им разноски. Общински съвет Пловдив дефинира, че изменението на Правилника влиза в действие от 01.03.2024 година
Областният шеф на област Пловдив доктор инж. Илия Зюмбилев връща заради незаконност по този начин признатото горепосочено решение, защото последното значително опонира на член 79 и член 80 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, тъй като Правилник се променя и добавя единствено с експлицитна наредба на следващ нормативен акт от същата степен, т.е. с Правилник за изменение и допълнение. Такъв в тази ситуация не е признат от локалния орган на самоуправление. Не е спазена и процедурата по Закона за нормативните актове, изискваща наложително обществено обявяване на план с претекстове за изменение и допълнение на нормативен административен акт. 
Констатираното нагоре значително нарушаване на административнопроизводствените правила, съставлява независимо съображение за незаконност на административния акт по мотив на член 146, т. 3 от Административнопроцесуален кодекс и постанова Решение № 43, взето с протокол № 2 от 15.02.2024 година на Общински съвет Пловдив,  да бъде върнато от Областния шеф на област Пловдив за ново разглеждане в  Общински съвет Пловдив на съображение член 45, алинея 4 от Закона за локалното самоуправление и локалната администрация.
Източник: 7dnibulgaria.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР