Инвестициите на групата Индустриален холдинг България“ са в сегменти, които

Инвестициите на групата Индустриален холдинг България“ са в сегменти, които ...

Морският транспорт издърпа приходите на Индустриален холдинг БългарияИнвестициите на групата „Индустриален холдинг България“ са в сегменти, които се характеризират с бавна обращаемост на вложените средства (машиностроене), зависимост от енергийни и други ресурси (машиностроене, кораборемонт, морски транспорт) и силна цикличност (кораборемонт, корабен дизайн, морски транспорт, класификация и сертификация, пристанищна дейност).

Пандемия от коронавирус се отрази най-силно на морския транспорт, увеличавайки риска от фалити на чартьори, коментират от "Индустриален холдинг България".

Приходите от основна дейност на групата „Индустриален холдинг България“ за първото шестмесечие на тази година са нараснали с 38.02% и са на стойност 58.57 млн. лева, съобщават от компанията. Увеличението на продажбите в сегмент „Морски транспорт“ е със 77.45%, в сегмент „Корабостроене и кораборемонт“ – с 30.15%, в „Машиностроене“ – с 16.95% и в други сектори – с 35 процента. Но в сегмент „Пристанищна дейност“ е отчетено намаление от 7.45 на сто.

Динамиката на приходите основно се дължи на влиянието на ефектите от коронавируса и отражението им върху секторите, в които холдингът има инвестиции. Приходите от чартиране на кораби нараснаха вследствие на значителното покачване на фрахтовите нива, особено в сегментите, в които оперират корабите на групата (Handysize и Supramax), достигайки най-високите си равнища за последните десет години. Обратен ефект върху тях оказва намалението на курса на щатския долар през първо шестмесечие на тази година спрямо същия период на 2020-а.

Приходите в сегмент „Корабостроене и кораборемонт“ също отбелязаха ръст вследствие на възстановяването на икономическата активност през първото шестмесечие на тази година и невъзможността корабособствениците да отлагат допълнително ремонтите, свързани с класовите изисквания и екологичните разпоредби в бранша.

Приходите в сегмент „Машиностроене“ също се повишиха вследствие на наблюдаващото се възстановяване на инвестиционната активност.

Лошата зърнена реколта през 2020 г. оказа негативно влияние върху приходите в сегмент „Пристанищна дейност“ през първото тримесечие на тази година.

Другите приходи са 2.95 млн. лв. при 784 хил. лв. за същия период на 2020-а. Ръстът им основно се дължи на получените финансирания в част от дружествата на групата по „Програма за запазване на заетостта“ към Агенция по заетостта за подпомагане на бизнеса и редуциране на негативните последици от разпространението на COVID-19.

Резултатът след данъчно облагане е печалба от 18.38 млн. лева. Тя основно се дължи на увеличената рентабилност на сегмент „Морски транспорт“ вследствие на ръста на фрахтовия пазар, както и на еднократния валутен ефект в следствие на ликвидацията  на "Емона" Лтд.

Рискове

Състоянието на световната икономика и търсенето на суровини обуславят развитието на търговията. От всички сегменти от инвестиционния портфейл на "Индустриален холдинг България" най-директно и бързо е влиянието им върху шипинг индустрията. Напрежение върху пазара и натиск върху фрахтовките оказват редица разнопосочни фактори. От една страна, е цикличността на шипинг индустрията – циклите са обвързани със световната икономика и баланса между предлагания корабен тонаж и потребностите на износители и вносители. Риск съществува за операторите, които не са успели правилно да планират и разпределят паричните си потоци във време на затруднен достъп до финансиране при утежнени условия по време на криза. Влияние оказва и броят на корабите в строеж и влизането им в експлоатация и състояние на пазара за рязане на кораби.

Засилените ограничения, свързани с екологията, налагат задължителни реконструкции на съдовете за привеждането им в съответствие с еконормите, скъсяват се сроковете на експлоатация на корабите и се оскъпява експлоатацията им.

Проблемите с горивата в световен мащаб също влияят. От една страна, петролът може да бъде причина за конфликти, а от друга, най-вече цената и наличностите му, могат да бъдат причина за подем или спад на фрахтовия пазар, тъй като корабните горива са основна суровина в бранша и борсова стока.

Равнището на икономическата активност в световен мащаб влияе, макар и по-забавено и върху машиностроенето, корабостроенето и кораборемонта, докато пристанищната дейност е силно зависима от развитието на вътрешния пазар.

Политическата нестабилност в традиционни пазари и региони, военни действия и/или наложени санкции влияе най-вече на морския и пристанищен бизнес. Това пречи на свободното движение на стоки и води до промяна на търговските потоци и на транспортните коридори, затруднява и достъпа на регистровите инспектори до поднадзорните кораби. Допълнително рискът оказва влияние и върху сегмент машиностроене чрез намаляване обема на продажбите на традиционни пазари.

Ръстът на цените се отразява неблагоприятно върху резултатите на производствените предприятия, които оперират в металоемки и енергопоглъщащи сегменти като машиностроене и корабостроене и кораборемонт. Промените в пазарната цена на ел.енергията, която е предмет на международно търсене и предлагане и се определя от фактори извън контрола на мениджмънта. От няколко години доставката на електрическа енергия се договоря на ниво група на свободния пазар. От началото на 2021 г. и към момента равнището на този риск в световен мащаб и за групата е повишено.

Източник: banker.bg