Темата за дигитализацията на МСП се откроява със своята постоянна

...
Темата за дигитализацията на МСП се откроява със своята постоянна
Коментари Харесай

Бойко Таков, ИАНМСП: Мениджмънта на компаниите е решаващ за тяхната дигитализация

Темата за дигитализацията на МСП се откроява със своята непрекъсната новост поради развиването на технологиите и продуктивността на предприятията. Дигитализацията от дълго време е безусловно наложителен детайл за всяка една компания, която желае да бъде конкурентноспособна във своя бранш на деяние. За нашата стопанска система тематиката има сензитивно значение и заради обстоятелството, че според Индексът за цифрова стопанска система и общество (DESI), за 2022 година, България се подрежда на 26 място от всички страни в Европейски Съюз . Други разбори и статистически данни също демонстрират, че българските компании имат ниско равнище на цифрова активност, което ги слага на нежелани места съпоставени с ЕС-27.

Понякога тези данни звучат някак не толкоз реалистично поради добре развития ИКТ бранш в България, съществуването на сериозна маса експерти по тематиките, както и съществуването на доста снабдители на софтуерни решения на пазара. Също по този начин тематиката с дигитализацията на МСП не опира единствено до това дали я има или не и в какъв брой компании, а и каква е степента на потребление на такива принадлежности. Определено това, което се следи е, че доста компании употребяват базови принадлежности при съществуващи много по-комплексни, комплицирани и с по-голяма добавена стойност такива. Може да се каже също, че множеството МСП не употребяват най-пълноценно технологиите, които са внедрили. Дори се следи, че компании употребяват напреднала технология за несъмнено бизнес решение, ведно с по-малко усъвършенствана технология, с цел да изпълнят в следствие това решение. Това се явява непълна цифровизация.

Актуалността на тематиката ще има все по огромно значение за фирмите и като цяло за стопанската система ни, което значи, че би трябвало да се положат доста целенасочени старания в превъзмогването на бариерите пред цифровия и дигитален преход. Гледайки от макро позиция за страната ни, бихме могли да изведем на напред във времето няколко общи вида провокации за средата, които би трябвало да бъдат преодолени с цел да има по-масов резултат тази мечтана промяна. Информационната преграда към момента стои на предни позиции, като фирмите имат стеснен достъп до нужната и подобаваща информация за вярна оценка на техните капиталови проекти.

Друга причина за взимане на не най-правилни решения са персоналните желания и поведенчески привички, което се показва във вземането на решения въз основа на субективни фактори, а не на справедлив разбор.

Като трета спънка може да се обособят организационните несъответствия, което води до компликации при консолидираното на практики сред разнообразни отдели, екипи и равнища на компанията. Човешкият фактор е от основно значение и в тази ситуация се явява също сериозна преграда пред МСП, които изпитват усложнения да наемат и задържат задоволително добре дипломиран личен състав, заради изискваните високи хонорари и незадоволителното съществуване на готови фрагменти. Това от своя страна води до предизвикването да се верифицират предоставяните от външни консултанти и интегратори услуги и решения и да се подхващат верните за съответната компания стъпки.

Релацията сред равнището на познание и умения в мениджмънта на компанията и нейното равнище на цифровизация е изрично доста мощно изразен, заради което би трябвало да се обърне точно там огромно внимание и да се насочат старания в тази посока. Възможни решения за тези провокации са да вземем за пример: принадлежности за цифрова диагностика на компаниите; проява на софтуерни решения, още повече от компании внедрили такива решения; осведомителни кампании; образования на всички равнища от мениджърите до служителите; мачмейкинг сред фирмите и интеграторите на цифрови решения; преференциални финансови принадлежности и други

Изпълнителната Агенция за поощряване на МСП работи в посока на превъзмогване на тези провокации, като провежда редица образования, бизнес конгреси, конференции и доста други. В момента Агенцията е и част от план на Европейска комисия и Световната Банка DIGITRANS, посредством който ще се създаде пилотен проект/модел за цифровизация на МСП за превъзмогване на неналичията и ускорение на процесите по цифровизация.

Автор: Бойко Таков , изпълнителен шеф на ИАНМСП
Източник: novinite.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg