София. На територията на близо 7 хиляди дка свлачища в ...

София. На територията на близо 7 хиляди дка свлачища в

Изградени са 16 нови и са допълнени 10 съществуващи контролно-измервателни системи на 26 свлачища в страната

София. На територията на близо 7 хиляди дка свлачища в страната са построени 345 геодезически репери, 152 пиезометрични и 47 инклинометрични сондажни колони по плана BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „ Превантивни действия посредством построяване /възстановяване на контролно-измервателни системи в записани свлачищни региони ” на Министерството на районното развиване и благоустройството (МРРБ). Това оповестиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустро .

Съоръженията са съставка от 16 нови и 10 съществуващи контролно-измервателни системи (КИС) на свлачища, формирани от една или композиция от две или три мониторингови мрежи: стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации, хидрогеоложки наблюдателни мрежи (пиезометрични сондажни колони) за определяне режима на подземните води и мрежи за следене на деформациите в дълбочина на свлачищата (инклинометрични сондажни колони).

Общо 26 свлачища са включени в обсега на плана. Те се откриват в гр. Обзор (община Несебър), гр. Варна, с. Старо Оряхово (община Долни Чифлик, област Варна), гр. Котел (област Сливен), с. Кобиляне (община Кърджали), с. Мламолово (община Бобов дол, област Кюстендил), с. Дединци (община Златарица, област В. Търново), с. Джулюница (община Ляковец, област В. Търново), с. Железарци (община Стражица, област В. Търново), с. Кесарево (община Стражица, област В. Търново), с. Николаево (община Стражица, област В. Търново), с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен), с. Опанец (община Плевен), гр. Габрово, с. Борики (община Габрово), с.Трънито (община Габрово), с. Глогово (община Тетевен), гр. Оряхово, с. Орсоя (община Лом) и с. Гъмзово (община Брегово, област Видин).

Общите числа по плана сочат, че са построени и допълнени 16 нови и 10 съществуващи геодезически мрежи, 20 нови и 1 съществуваща хидрогеоложки мрежи и 9 нови мрежи за следене на деформациите. Така построените измервателни системи ще дават настояща информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за осъществяване на разбори за механизма на развиване и обсега на протичащите геодинамични процеси, данни, нужни на способените органи за взимане на верни решавания и за предприемане на дейности за ранно предизвестие, обявяване и други превантивни дейности за недопускане на бедствени и спешни положения, застрашаващи живота и здравето на хората.

Проект „ Превантивни действия посредством изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в записани свлачищни региони ” се реализира с финансовата поддръжка на Оперативна стратегия „ Околна среда “ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и капиталови фондове. Стойността му е 2 500 924,00 лева, от които 2 125 785,40 лева са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138,60 лева

Източник: focus-news.net