Наистина ли и по Кодекса на труда, а не само ...

Наистина ли и по Кодекса на труда, а не само

Конкурс може да има за различни длъжности по Кодекса на труда

Наистина ли и по Кодекса на труда, а не единствено по закона за държавния чиновник се организира конкурс за заемане на дадена работа? 

Т.С., София

 

Кодексът на труда (КТ) несъмнено планува опция за назначение по трудов контракт и посредством конкурсна процедура. Казано и по различен метод -  конкурсът изобщо не е единствено при закона за държавния чиновник.

В КТ е записано, че конкурс може да се организира за заемане на всяка служба с изключение на за служба, за която е планувано да се заема въз основа на избор. На процедура това значи, че конкурс може да има за всяко едно място. Изключение има единствено за изборните - кметове, управителни тела на университети, партии и други Необходимо е да се уточни, че длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се дефинират в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или началник на друго ведомство или от работодателя. Длъжностите, избрани като конкурсни, се заемат единствено въз основа на конкурс. До провеждането на състезанието длъжността може да се заеме със срочен трудов контракт за времето, до момента в който бъде заета въз основа на конкурс, дефинира още КТ.

Има и още едно изключение - разпоредбите за конкурс по КТ не се прилагат за състезанията за заемане на университетски длъжности.

Според Кодекса на труда обявлението за състезанието би трябвало да съдържа няколко наложителни детайла. Сред тях са наименованието на предприятието, мястото и характерът на работата и условията за длъжността, методът за осъществяване на състезанието. Отделно от това би трябвало да бъдат посочени нужните документи, мястото и срокът за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 1 месец. Характеристиката на конкурсната служба се дава авансово на претендентите, с цел да се срещнат с нея, разпорежда още кодексът.

Важно е правилото, че за присъединяване в конкурс не се изисква единодушие на работодателя, при който претендентът работи. Нещо повече, кандидатът има право на неплатен отпуск за дните на присъединяване в състезанието и до 2 дни за пътешестване, когато състезанието се организира в друго селище. Този отпуск се признава за трудов стаж.

Тук се стига до въпроса с допускането или недопускане до явяване на състезанието. Допускането на претендентите се прави от комисия, назначена от работодателя. На недопуснатите претенденти се оповестяват документално съображенията за отхвърли. В 7-дневен период от известието те могат да създадат несъгласие пред работодателя, оповестил състезанието, който в 3-дневен период от приемане на възражението взема решение въпроса дефинитивно. На позволените претенденти пък се оповестяват документално датата, часът на започване и мястото за осъществяване на състезанието.

Конкурсът се организира от комисия, назначена от работодателя. В нея се включват съответни експерти. КТ дефинира, че конкурсната комисия би трябвало да организира състезанието по оповестения метод. Тя би трябвало да оцени професионалната подготовка и другите качества на претендентите, нужни за заемането на длъжността, и класира единствено сполучливо издържалите състезанието. За извършения конкурс се сформира протокол. Резултатът от състезанието се оповестява на участвалите в него лица в 3-дневен период от провеждането му.

КТ разпорежда, че трудовото правно отношение поражда с лицето, което е класирано преди всичко от деня, в който е получило известието за резултата. Съответният човек пък е задължен да постъпи на работа в 2-седмичен период от приемането на известието. При уважителни аргументи този период е до 3 месеца. Ако лицето не постъпи на работа в тези периоди, то трудовото правно отношение се счита за невъзникнало. В този случай трудовото правно отношение поражда със идващия в класирането участник в състезанието, за което той се уведомява документално.

Източник: segabg.com


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg