Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект

...
Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект
Коментари Харесай

Министерство на земеделието пусна за обществено обсъждане важен документ за агроекология

Министерство на земеделието и храните разгласява за публично разискване план на Наредба № 10 от 2023 година за изискванията и реда за използване на интервенциите в региона на околната среда и климата и хуманно отношение към животните .

Изменението на нормативната уредба е в резултат на неофициалното утвърждение от страна на Европейската комисия на препоръчаните промени в обезщетителните интервенции в границите на първо изменение на Стратегическия проект за развиване на земеделието и селските региони 2023-2027 година

Основните промени в интервенциите плануват благоприятни условия за разширение на площите в уговорките без вдишване на нов дълголетен подобен.
Обособяват се две независими интервенции в интервенцията „ Насърчаване потреблението на култури и сортове , устойчиви към климатичните условия “.

В първата интервенция „ Отглеждане на устойчиви сортове с позволени за приложимост в биологичното произвеждане артикули за растителна отбрана “ се резервират допустимите претенденти с площите, изпълняващи задължения от 2023 година, както и нови фермери с по-малки аграрни стопанства . Във втората интервенция „ Насърчаване на развъждането на устойчиви сортове “ условията към използването на препарати за растителна отбрана и торове са отстранени. Определени са нови размери за подкрепяне на хектар.

В интервенцията „ Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) “ е прецизиран териториалният обсег . Включени са ограничения и рекомендации от Становище по екологична оценка и постъпили оферти от Министерство на околната среда и водите .

При осъществяване на дейностите във „ Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии “ за новите многогодишни задължения от 2024 година е въведено изискването за съществуване на една животинска единица за един деклариран хектар .

В интервенцията „ Хуманно отношение към животните и антимикробна устойчивост “ от 2024 година е повишен размерът на подкрепяне за животинска единица . Прецезирани са условията към активността „ Намаляване използването на антимикробни средства “ за използването й от акция 2024 година

Крайният период за даване на оферти и мнения по оповестения документ е до 20 май 2024 година , в това число.

Браншови организации и Министерство на земеделието се схванаха за новия Закон за кооперативите

 

Източник: iskra.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР