Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената

Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената ...

ЕК предлага освобождаване от ДДС на някои жизненоважни стоки и услуги


Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки и услуги, които Европейската комисия, органите и агенциите на ЕС предоставят на държавите членки и гражданите по време на криза. Това е вследствие на опита, придобит по време на коронавирусната пандемия. Наред с другото, благодарение на него стана видно, че ДДС, начисляван върху някои сделки, в крайна сметка се превръща в разход при възлагането на обществени поръчки, който оказва натиск върху ограничените бюджети. Поради това с днешната инициатива ще се увеличи максимално ефикасността на средствата на ЕС, използвани в обществен интерес за реагиране при кризи, като природни бедствия и извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Също така с нея ще се укрепят органите на равнище ЕС за управление на бедствия и кризи, като например тези, които са в обхвата на Здравния съюз на ЕС и Механизма на ЕС за гражданска защита.

След като бъдат въведени, новите мерки ще позволят на Комисията и на другите агенции и органи на ЕС да внасят и да закупуват стоки и услуги без ДДС, когато закупените стоки и услуги се разпределят при реагиране по време на извънредна ситуация в ЕС. Получателите може да са държави членки или трети страни, като например национални органи или институции (например болници, национални здравни органи или органи за реагиране при бедствия). Стоките и услугите в обхвата на предложеното освобождаване включват например:

- диагностични тестове и консумативи за тестване, както и лабораторно оборудване;

- лични предпазни средства (ЛПС), като ръкавици, респиратори, маски, престилки, продукти и оборудване за дезинфекция;

- палатки, походни легла, дрехи и храна;

- оборудване за търсене и спасяване на хора, чували с пясък, спасителни жилетки и надуваеми лодки;

- антимикробни средства и антибиотици, антидоти при химически заплахи, лечения при радиационно облъчване, антитоксини, таблетки йод;

- кръвни продукти или антитела;

- устройства за измерване на йонизиращото лъчение;

- разработване, производство и снабдяване с необходими продукти, научноизследователски и иновационни дейности, създаване на стратегически запаси от продукти; лицензи във фармацевтичната промишленост, карантинни съоръжения, клинични изпитвания, дезинфекция на помещенията и др.

Европейският комисар по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: Пандемията от COVID-19 ни научи, че тези видове кризи са многостранни и оказват широкообхватно въздействие върху обществото ни. Бързият и ефикасен отговор е от ключово значение и сега трябва да осигурим най-доброто решение, за да сме подготвени за бъдещето. Днешното предложение подкрепя целта на ЕС да може да реагира при кризи и извънредни ситуации в ЕС. Също така то ще гарантира максимални финансови резултати от усилията за оказване на помощ на равнище ЕС за борба с пандемията и за подпомагане на възстановяването.

Сега законодателното предложение, с което се внасят изменения в Директивата за ДДС, ще бъде предадено на Европейския парламент за становище и на Съвета за приемане. До 30 април 2021 г. държавите членки ще приемат и ще публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с тази директива. Те ще прилагат тези разпоредби от 1 януари 2021 г.

Коронавирусната пандемия подчерта значението на последователната, решителна и централизирана подготвеност и реакция на равнище ЕС по време на криза. В този контекст Комисията, ръководена от Урсула фон дер Лайен, вече начерта планове за увеличаване на подготвеността и подобряване на управлението на равнище ЕС по отношение на трансграничните заплахи за здравето и представи градивните елементи на един по-силен Европейски здравен съюз. В същото време Комисията предложи да се засили сътрудничеството между държавите — членки на ЕС, чрез механизма на ЕС за гражданска защита, за да се подобри реакцията при бъдещи природни или причинени от човека бедствия. Например в контекста на новия Европейски здравен съюз Комисията обяви създаването на Орган за реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), който да прилага бързо най-авангардните медицински и други мерки в случай на извънредна здравна ситуация, обхващайки цялата верига за създаване на стойност, като се започне от разработването и се стигне до разпространението и използването.

ЕС вече предприе действия в областта на данъчното облагане и митниците в подкрепа на борбата с коронавирусната пандемия и на възстановяването от нея. През април 2020 г. ЕС постигна съгласие да премахне митата и ДДС за вноса на маски и други предпазни средства, необходими в борбата с пандемията. Това освобождаване остава в сила и се изготвят планове за разширяването му. През декември 2020 г. държавите — членки на ЕС, се споразумяха за нови мерки, предложени от Комисията, за да се даде възможност за временно освобождаване от ДДС за ваксините и комплектите за тестване, продавани на болници, лекари и физически лица, както и за тясно свързани услуги. Съгласно изменената директива държавите членки може при желание да прилагат намалена или нулева ставка за ваксини и комплекти за тестване.

Източник: fakti.bg