Зачестяват мненията в публичното пространство, че гражданите не получават постоянна

...
Зачестяват мненията в публичното пространство, че гражданите не получават постоянна
Коментари Харесай

Знаят ли хората как ще се плаща с евро

Зачестяват мненията в общественото пространство, че жителите не получават непрекъсната и настояща информация за въвеждането на еврото у нас, за проблемите, с които могат да се сблъскват и методите за тяхното решение, показват от Асоциация „ Активни консуматори “.
 
Междувременно е създаден Национален проект за въвеждане на еврото в България, който обгръща всички области на живота у нас. Какво се планува в него за правата и отбрана на потребителите в процеса на подготовката и живота ни в еврозоната?
 
Отговорна на оперативно равнище за отбраната на потребителите в процеса на подготовката на България за участие в еврозоната е работна група „ Защита нa потребителите “, с водещи институции Министерството на стопанската система и промишлеността и Комисията за отбрана на потребителите. Работната група ще концентрира своята работа в следните посоки:
 
 Правилно преизчисляване на цените
 
Точното и вярно пресмятане на цените от левове в евро при „ превалутиране в евро “ е главно средство за попречване на риска от повишаване на цените вследствие на въвеждането на еврото. Поради тази причина органите, работещи в региона на отбраната на потребителите, следва да наблюдават прецизно за спазването на разпоредбите за превалутиране.
 
Двойно обозначаване на цените
 
С цел улеснение на акомодацията към новата валута и попречване на злоупотреби и спекулативно повишаване на цените, в Закона за въвеждане на еврото в България ще бъде регламентирано обвързване за двойно обозначаване в левове и евро на цените и другите парични суми за заплащане, кредитиране и дебитиране, съпроводено от категорично изтъкване на закрепения обменен курс. Съгласно Препоръка на Европейска комисия от 10 януари 2008 година по отношение на ограниченията за улеснение на бъдещо прекосяване към еврото, интервалът на двойно обозначаване на цените следва да стартира допустимо най-рано след формалното приемане от Съвета на неотменимо закрепения обменен курс сред лв. и еврото и да остане в действие за период от минимум шест месеца и най-вече една година след въвеждането на еврото.
 istock istock
След приключването на този период двойното обозначаване следва да бъде прекъснато, с цел да се даде на жителите опция да свикнат изцяло с новата валута. Планирано е в България задължението за двойно обозначаване на цените да стартира да работи 30 календарни дни след решението на Съвета по отношение на закрепения обменен курс сред лв. и еврото и да остане в действие 12 месеца след приемането на европейската валута.
 
Опитът на страните членки, последно въвели еврото, демонстрира, че това обвързване е дало доста положителни резултати. То е спомогнало за попречване повишението на цените, позволявайки на потребителите да разпознават елементарно търговци и други бизнеси, непозволено завишили цените. Специално внимание ще се обърне на търговците и доставчиците на услуги, които следва да демонстрират цените на своите артикули и/или услуги в двете валути по време на интервала на двойно обозначаване на цените.

Методи Методиев: До средата на 2025 година България ще е подготвена за еврозоната

В същия интервал обозначаването на цените в левове и в евро следва да се прави и в комерсиалните известия, съдържащи информация за цените на стоките и услугите. Търговците и доставчиците на услуги ще имат известна независимост във връзка с формата и средствата за двойното обозначаване на цените, при изискване, че то е елементарно разбираемо, не подвежда, изписано е с идентичен шрифт, демонстрира закрепения обменен курс и не съдържа ненужна информация, която може да обърка потребителите.
 
Двойното обозначаване на цените ще важи и за обществените органи. По време на този интервал всички суми, дължими от българските жители на страната, в това число налози, такси и други, следва да се отбелязват в левове и в евро. Същото важи и за сумите, дължими от страната на жителите. Публичните органи следва също да изготвят осведомителни материали по отношение на двойното обозначаване на цените и ценови листи, в които цените са изписани в двете валути.
 
 istock istock
Контрол върху замяната и закръгляването на цените от левове в евро
 
За да се избегне далавера с цените и несъразмерна инфлация, Комисията за отбрана на потребителите ще организира изследване на цените на най-често употребяваните хранителни артикули, съществени артикули и постоянно употребяваните услуги една година преди въвеждането на еврото, като продължи да следи тяхното изменение една година след въвеждането на новата валута. Резултатите от изследването и наблюдението на цените следва да се разгласяват на интернет страницата на Комисията за отбрана на потребителите, на интернет страницата за еврото и посредством други осведомителни канали. По отношение на отговорностите на търговците за вярното преизчисление и двойното обозначаване на цените, както и на възможни наказания от неспазването на тези отговорности, следва да се плануват експлицитни текстове в еврозакона, а Комисията за отбрана на потребителите, в качеството на надзорен орган, да следи спазването на тези правила.

Основателни ли са страховете, че промяната на лв. с еврото ще сътвори опасности пред стопанската система

В тази връзка, за насърчаване на правилните търговци, Комисията за отбрана на потребителите взаимно с представители на неправителствените организации, ще провежда акция „ Честен търговец “, с ясно разпознаваемо лого на акцията. Тези от търговците/доставчици на услуги, които съблюдават разпоредбите за тъкмо превръщане на цените на продуктите/услугите си от лв. в евро, както и за разбираемо и правилно означение на цените по време на интервала на двойното ценообразуване, ще получат стикер „ Честен търговец “, с цел да осведомят потребителите, че вземат участие в акцията.

За следенето на положителните практики на търговците следва да бъдат виновни институциите – уредници на акцията, а жителите ще бъдат поканени да се включат в процеса на събиране и предаване на информация. Резултатите от проучване, извършено в страните членки, последно въвели еврото, демонстрират, че рискът от повишение на цените е релативно по-изразен в бранша на услугите, изключително услугите в кетъринг бранша, салоните за хубост, услугите за настаняване и развлекателните услуги. Поради това и въз основа на авансово създаден от Комисията за отбрана на потребителите разбор на риска, способените органи ще извърнат особено внимание на наблюдението на цените на тези категории услуги, както и на други с по-висок риск.
 
 istock istock
Мониторинг на цените
 
Цялостното и постоянно информиране на жителите за придвижването на цените ще бъде значим детайл от ограниченията за отбрана на потребителите. Компетентните органи ще следят непрестанно придвижването на потребителските цени, за което постоянно ще осведомят обществеността. В допълнение към информацията за инфлацията като съвкупна мярка за придвижването на цените, ще бъдат оповестени данни за придвижването на цените на основни категории артикули и услуги. Ако българските жители са постоянно осведомени за придвижването на цените, е по-малко евентуално в тях да се сътвори неправилно схващане за доста нарастване на ценовото равнище и спад на виталния им стандарт вследствие на въвеждането на еврото.
 
Резултатите от мониторинга на цените ще бъдат постоянно представяни на обществеността, като по този метод ще се понижи недоверието и страхът на жителите, че цените ще се усилят по непрогледен метод.
 
Източник: pariteni.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР