Във връзка с продължаващите през последните над две седмици медийни

...
Във връзка с продължаващите през последните над две седмици медийни
Коментари Харесай

Позиция на МТ относно казуса с преместваеми обекти в „Златни пясъци“

Във връзка с продължаващите през последните над две седмици медийни изявления, брифинги и постове в обществените медии, пресъздаващи апела на кмета на Община Варна към Министерството на туризма и персонално към министъра на туризма да бъдат подхванати ограничения по отношение на зародилия юридически проблем с разполагането на преместваеми обекти в курортен комплекс „ Златни пясъци “ , от МТ изпратиха мнение. То гласи, прилагаме го без редакторска интервенция:

„ Разрешаването на слагането на преместваеми обекти в националните курорти според член 13, алинея 3 от ЗУЧК се реализира по комплициран в действителност състав, при който:

– Министърът на туризма утвърждава схемите като ревизира териториалната употреба на процедурата /дали обектите са планувани за слагане в рамките на народен курорт/ и всъщност – дали предвижданията в показаната за утвърждение скица подхождат на откритите в подробния организационен проект /ПУП/ устройствени индикатори. Той няма пълномощия за преценка по целенасоченост по отношение на визията на преместваемите обекти и уреди, а още по-малко да анулира утвърдените схеми заради това, че поставените преместваеми обекти са естетически неподходящи;

– Главният проектант на общината позволява или отхвърля издаването на разрешението за слагане според член 13, алинея
Всичко за Вашата сватба
3 от ЗУЧК. Чл. 13, алинея 8 от ЗУЧК планува, че основният проектант на съответната община позволява или отхвърля издаването на разрешението по член 13, алинея 3 от ЗУЧК в 30-дневен период от постъпване на настояването. Последната дума има общината в лицето на основния проектант.

Схемите са утвърдени през 2020 година от настоящия в съответния миг министър на туризма – от госпожа Николина Ангелкова и при изискванията на заменяне с нарочна заповед от заместник-министъра на туризма госпожа Ирена Георгиева. На този стадий от инспекцията от страна на Министерството на туризма се откри, че не са открити нарушавания от официална страна по отношение на съществуването на подготвеност на заместник-министър Ирена Георгиева да утвърди през 2020 година въпросните схеми, защото тя е работила в условия на заменяне при практикуване в цялостен размер на пълномощията на министъра на туризма, в това число тези по ЗУЧК и по-специално по член 13, алинея 3 от посочения нормативен акт по отношение на одобряването на схеми за слагане на преместваеми обекти на територията на националните курорти.

В хода на инспекцията се откри, че за част от схемите е належащо да се извършат спомагателни преценки за сходство във връзка с
Всичко за Вашата сватба
някои от устройствените индикатори според предвижданията на подробния организационен проект. Министерството на туризма ще изиска от Община Варна представянето на спомагателни данни.

Както към този момент министърът на туризма заяви, в случай че в отчета с окончателните резултати от инспекцията се открият нарушавания или нередности по отношение на одобряването на схемите за оставяне на преместваеми обекти в к.к. „ Златни пясъци “, ще бъдат подхванати съответните дейности съгласно закона.

Съгласно член 13, алинея 6 от ЗУЧК контролът по законосъобразното разполагане, създаване и прилагане на преместваемите обекти, както и тяхното унищожаване, в т. ч. за националните курорти, се реализира от органите на Дирекцията за народен строителен надзор /ДНСК/ по реда на член 57а от Закона за устройство на територията. “

Министерството на туризма прави следните разяснения :

„ Министерството на туризма и персонално министърът на туризма приканват всички виновни по проблема ведомства да се придържат към разпоредбите и положителните практики на междуинституционалната връзка и да се въздържат от прибързани разбори, а още повече от внушения с политически темперамент, които намираме за извънредно несъответствуващи по време на предизборна акция. В този смисъл още един път заявяваме позицията
Всичко за Вашата сватба
си, че в качеството ни на органи на власт не следва да изместваме акцента на проблема, като от юридически подобен да го трансформираме в политически. Решението на проблема следва да бъде открито при прецизно използване на правната норма и съгласно функционалната подготвеност на всеки един държавен и общински орган с касателство по случая.

Както персонално министърът на туризма на 17.03.2023 година оповести, Министерството на туризма прави инспекция по случая за изясняване на всички съответстващи обстоятелства и условия, съгласно функционалната си подготвеност. Към сегашния миг инспекцията не престава и въпреки в своята работа МТ да се придържа към съблюдаване на положителните административни практики, изискващи изговаряне в целокупност след завършването на инспекцията, в сегашния случай заради нестихващите медийно отразени апели от страна на представители на локалната власт в Община Варна, ще си разреши да оповести етапните резултати от инспекцията и да даде спомагателни уточнения по отношение на режима на разрешаване на слагането на преместваеми обекти на територията на националните курорти.

В рамките на функционалната си подготвеност според ЗУЧК при одобрение на схеми за слагане на преместваеми обекти според член 13, алинея 3 от ЗУЧК профилираната администрация на МТ прави инспекции по отношение на териториалната
Всичко за Вашата сватба
употреба на процедурата /в обсъждания случай дали обектите са планувани за слагане в рамките на народен курорт/ и всъщност дали предвижданията в показаната за утвърждение скица подхождат на откритите в подробния организационен проект /ПУП/ устройствени индикатори. При одобряването на схемите за слагане на преместваеми обекти по член 13, алинея 3 от ЗУЧК министърът на туризма може да се основава само на посочените условия за правомерност. В този смисъл той няма пълномощия за преценка по целенасоченост по отношение на визията на преместваемите обекти и уреди, а още по-малко да анулира утвърдените схеми заради това, че поставените преместваеми обекти са естетически несъответствуващи.

Етапните резултати от инспекцията по отношение на законосъобразността на утвърдените схеми всъщност по отношение на определяне дали предвижданията в схемите подхождат на откритите в подробния организационен проект /ПУП/ устройствени индикатори демонстрират, че за част от схемите е належащо да се извършат спомагателни преценки за сходство във връзка с някои от устройствените индикатори според предвижданията на подробния организационен проект, каквито се правят понастоящем. Същевременно Министерството на туризма ще изиска от Община Варна представянето на спомагателни данни.

Както към този момент министърът на туризма заяви, в случай че в отчета с окончателните резултати от
Всичко за Вашата сватба
инспекцията се открият нарушавания или нередности по отношение на одобряването на схемите за оставяне на преместваеми обекти в к.к. „ Златни пясъци “, ще бъдат подхванати съответните дейности съгласно закона.

Отново ще подчертаем, че в пълномощията на основния проектант на общината, респективно, в пълномощията на локалната власт, е както да позволи, по този начин и да откаже осъществяването на утвърдената от МТ скица /издаването на разрешенията за слагане е указано като пълномощие на основния проектант на общината с наредбата по член 13, алинея 3 от ЗУЧК/. Съгласно член 13, алинея 8 от ЗУЧК основният проектант на съответната община позволява или отхвърля издаването на разрешението по член 13, алинея 3 от ЗУЧК в 30-дневен период от постъпване на настояването.

Като взимаме под внимание горепосоченото, бихме желали да отбележим, че не съществува подозрението, че на един курорт от национално значение са нужни и търговски обекти, които да оферират качествени артикули и услуги, нужни за цялостния туристически артикул, при спазването на изискванията за конкурентност и правомерност.
Част от цялостното прекарване и имиджа на дестинация България без подозрение е чистотата и естетическият тип на основаното от хората на фона на красивата българска природа. Що се отнася до цялостната визия, Министерството на туризма насърчава и поддържа предприемането на нужните дейности от локалната власт, с цел да изпълнят тази по този начин значима част от своите отговорности по издигане на престижа на националния ни курорт „ Златни пясъци “. “

Източник: iskra.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg