В изпълнение на чл. 36а от Закона за енергетиката и

...
В изпълнение на чл. 36а от Закона за енергетиката и
Коментари Харесай

Ценово намерение на ЕСО ЕАД за периода 01.07.2024 – 30.06.2025

В осъществяване на член 36а от Закона за енергетиката и член 46 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за контролиране на цените на електрическата сила (НРЦЕЕ), Електроенергийният систематичен оператор (ЕСО) ЕАД афишира своето желание да подаде ценово заявление до Комисията за енергийно и водно контролиране (КЕВР) за одобряване на нови цени или за изменение на настоящите цени за регулаторния/ценовия интервал 01.07.2024 година – 30.06.2025 година Ценовото заявление ще бъде направено в сходство с условията на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа сила и методите на контролиране, одобрени в ценовите решения на КЕВР. Предложението ще се базира на правилата, следвани от Дружеството, а точно: покриване на присъщите разноски за реализиране на лицензионната активност, както и отразяване на нужните средства за развиване и поддръжка на електропреносната мрежа през идващия ценови интервал. Цените, по които самостоятелният метафоричен оператор дава услугите достъп до и транспорт през електропреносната мрежа, са функционалност от: 1.     Прогнозната пазарна цена на електрическата сила за покриване на софтуерните разноски, свързани с преноса. Прогнозната пазарна цена за всеки ценови интервал за съответната група се дефинира от КЕВР, според Раздел III на НРЦЕЕ; 2.     Пределният размер на разноските за разполагаемост за запаси за първично, вторично автоматизирано и вторично ръчно контролиране на честотата и обменните мощности. Предстои: ·       от страна на КЕВР да бъде избрана пределната стойност на разноските за закупуване на разполагаемост за запаси – контролиране на честотата и обменните мощности; ·       обмисляне и разпределение посредством тръжни процедури на оперативните запаси сред производители, консуматори и агрегатори. Окончателните цени на услугите достъп и транспорт ще бъдат утвърдени от КЕВР и ще зависят от наложения пазарен модел.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР