Официално ще бъде открита новопостроената сграда към Благоевградска професионална гимназия

Официално ще бъде открита новопостроената сграда към Благоевградска професионална гимназия ...

Официално откриват новопостроената сграда към Благоевградска професионална гимназия.

Официално ще бъде открита новопостроената сграда към Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев“, по проект "Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия“.  Церемонията  ще се състои на 17.09.2018 г. от 10:30 часа  в двора на Благоевградска професионална гимназия " Ичко Бойчев“, когато е и първият учебен ден.

   Проектът се финансира от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020, приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" и е в рамките на процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България".  Общата стойност на проекта е в размер на 1 399 509.62 лв.,  които се предоставят  като безвъзмездна финансова помощ от ЕС и националния бюджет на Република България.

   Административният договор е подписан на 12 декември 2016 г. между Община Благоевград и УО на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0030-C01 и Анекс № BG16RFOP001-3.002-0030-C02.

Източник: blagoevgrad24.bg