Правителството одобри промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Правителството одобри промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. ...

Сортови семена - Елит остава държавно.Правителството одобри промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Проектодокументът предвижда промяна в списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала си или обособени части от тях.

Министерството на земеделието, храните и горите иска спирането на процедурата  по приватизация на търговското дружество - "Сортови семена - Елит" ЕАД. По този начин държавата ще може чрез него да провежда собствена политика в семепроизводството, особено по отношение на структурообразуващи култури - зърнени, житни, технически. Тези растения имат стратегическо значение за икономиката ни, а и формират основния дял от износа на земеделска продукция в България. Тази група култури изисква голям обем посевен материал, както и адаптиране на сортовете към местните условия. Агроминистерството ще запази "способността за намеса в производството и пазара на семена при необходимост, например за регулация на цените".

Министерството е едноличен собственик на капитала на дружеството. Софийската фирма се занимава със селекция, производство, заготовка и съхранение на семена и на посадъчен материал. Днес то е неконкурентно спрямо другите фирми за производство на семена заради проточилата се с години процедура за неговата приватизация (от март 2000 г.). Това висящо положение ограничаваше възможностите му да получи финансиране от банкови институции, европейски програми или от други източници. Но след като през миналата година бе продаден губещият от години клон - "Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство - Бяла Слатина", компанията може да се съсредоточи върху модернизацията и развитието на другия работещ обект - в Кнежа, който в момента издържа компанията. 

Продукцията на компанията намаля напоследък  като следствие от стеснената конюнктура на пазара общо за страната. На всичко отгоре продуктовата листа на фирмата включва основно автентични български сортове и хибриди, докато все повече се увеличават продажбите на вносни семена.

Източник: banker.bg