Всеки проект трябва да съдържа индикатори за оценка – това ...

Всеки проект трябва да съдържа индикатори за оценка – това

ИПИ: Индикаторите за резултатите в проектите на Плана за възстановяване

Всеки план би трябвало да съдържа индикатори за оценка – това е наложително за плановете по принцип, в това число и за тези, които се подават по Националния проект за възобновяване и резистентност (НПВУ). Изборът на индикатори зависи от доста неща, само че най-важното е те да дават опция планът да бъде оценен от позиция на това наистина ли е постигнал своите цели и наистина ли е довел до положителни резултати . Това написа в разбора на Института за пазарна стопанска система .

Как стои казусът с индикаторите за оценка на плановете по Плана за възобновяване ?

Планът за възобновяване и резистентност на България съдържа 60 плана и във формуляра за кандидатстване е наложително да се посочат индикатори за резултати и индикатори за резултати (т. 6 или т. 8[1]). Направили сме качествена оценка на всички индикатори в плановете по НПВУ. Тя се основава на това доколко показаните индикатори дават опция да се оценят резултатите от плана и наистина ли и доколко планът реализира своята цел.

Обикновено разработването на положителни индикатори за оценка се прави , като се стъпва на веригата на резултатите. Веригата дава опция да се опишат и осмислят всички запаси и последователността от дейности , която води до реализиране на съответния промеждутъчен или краен резултат.Източник: Световна банка, Организацията за икономическо сътрудничество и раз

В България доста постоянно се подценява значението на добре избраните и съставени индикатори, защото те се възприемат като несъществена част от планирането и реализацията на политики, стратегии или капиталови планове . Когато става казус за оценка на продукти/услуги във съществени документи на държавната управа , да вземем за пример програмните бюджети на министерствата и ведомствата[2], в голям брой от случаите наблюдаваме педантизъм при дефинирането на индикаторите, да вземем за пример : брой обновени нормативни актове, брой извършени служебни срещи, участия в съвещания , поддържане на бази данни и други

Подобен извод може да се направи и за огромна част от плановете , които се извършват по Оперативните стратегии на Европейски съюз . Основните дефекти на употребяваните индикатори могат да се обобщят по следния метод :

– Показват количество действия или „ създадени “ артикули - само че не и резултати и ефекти;

– Не са обвързани с ресурса/финансирането им – а по какъв начин без това да се оцени ефикасността;

– Нямат базови и целеви стойности – с цел да може да се сравнят резултатите от плана с алтернативата;

– Не са избрани времево;

– Не дават опция да се оцени наистина ли се реализират целите на стратегиите – реализирано ли е мечтаното влияние .

Качественият обзор на посочените в плановете по Плана за възобновяване индикатори посочва следното:

– Липсва съществен прогрес във връзка с дефинирането на положителни индикатори , които да показват връзка с целите на плана . Все още се употребяват всеобщо : брой документи, признати и променени закони, порцион на контрактуваните средства, брой участващи в плана , приключени строителни работи, брой подписани контракти , брой оповестени тръжни процедури, внедрени системи и др.;

– Ако повечето от плановете съдържат някакъв експеримент за дефиниране и премерване на артикули (резултати), то дефинирането и измерването на резултати е по-скоро рядкост;

– В по-голямата част от плановете индикаторите за резултати са в действителност изложение на дейностите по проекта;

– В 7 от плановете е отбелязано, че индикаторите за резултат не са приложими;

– В значителна част от плановете липсват числови стойности на индикатори – както базовите, по този начин и целевите;

– В съвсем никой от плановете не се употребяват интернационално приети индикатори за оценка на резултат или самостоятелни източници на информация за изчислението им.


За илюстрация могат да се разгледат следните два образеца (позитивен и негативен) за употребявани индикатори за резултати в два от плановете :


И най-после в умозаключение ще отбележим, че ниското качество на индикаторите за оценка посочва недостатъци в разработването на планове , подобаващи за финансиране. Дори Европейската комисия да одобри Националния проект за възобновяване и резистентност на България и да стартира да финансира плановете скоро, под казус остава наистина ли тези средства няма да се превърнат в следващата скица за пилеене и неефективно консумиране на пари без явен краен (полезен) резултат.

---------------------------------------
[1] Не излиза наяве за какво , отделно че се употребява общ макет, номерацията на таблиците по отделни планове се различава.
[2] Този развой не означава огромен прогрес , без да се влияе от указанията и методологическата поддръжка от страна на финансовото министерство, налична тук: https://www.minfin.bg/bg/241

Източник: investor.bg