След като разходите за придобиване на ДМА нарастват бурно с

...
След като разходите за придобиване на ДМА нарастват бурно с
Коментари Харесай

Фирмените инвестиции растат, но по-бавно и в по-малко общини

След като разноските за придобиване на ДМА нарастват бурно с съвсем 15% през 2021 година, което отразява в огромна степен възобновяване на стопанската система като цяло от пандемията, през 2022 година те се усилват по-плавно – с 6,5% – и доближават 24,5 милиарда лева Най-много са вложенията в бранша на промишлеността (без строителството) – почти 7 милиарда лева или 28,6% от всички разноски за ДМА. Плътно след него се подрежда секторът на търговията, превоза, хотелиерството и ресторантьорството – 6,9 милиарда лева или 28%. С огромна тежест са и интервенциите с недвижими парцели – 3 милиарда лева (12,6%), селското, горското и рибното стопанство – 2,27 милиарда лева (9,2%) и строителството – 1,9 милиарда лева (7,6%).

Най-голям е размерът на вложенията в Столична община – 9,52 милиарда лева, надалеч пред Пловдив (1,82 милиарда лева.) и Варна (1,09 милиарда лева.). Само в тези три общини са съсредоточени малко над половината от всички разноски за дълготрайни материални активи в цялата стопанска система на България. В две общини – Брацигово и Якимово не се следи никаква капиталова активност, а в общо 10 общини разноските за ДМА не доближават 1 млн. лева В 11 общини данните за капиталовата активност на нефинансовите предприятия са конфиденциални, което отразява мощната доминация на напълно дребен брой компании. Общата стойност на разноските за придобиване на ДМА в група със „ скрити “ данни възлиза на 500 млн. лева през 2022 година

| Интерактивна карта |

Ако сравним разноските за ДМА с броя на популацията, картата наподобява друго. С най-вече вложения на човек са индустриални общини като Девня (21 153 лева./човек), Елин Пелин (13 608 лева./човек), Пещера (10 452 лева./човек) и Раднево (8807 лева./човек). С изключение на двете общини без никакви вложения, най-ниски са разноските за придобиване на дълготрайни активи в общините Ружинци (262 лева./човек), Белово (272,3 лева./човек), Маджарово (291,4 лева./човек) и Симеоновград (291,7 лева./човек). Средно за страната вложенията са 3795,7 лева на човек от популацията, почти колкото е цената на знака в Пазарджик и Девин, като единствено в 37 общини (от тези, за които има налични данни) разноските за ДМА са по-високи. Въпреки огромното си население, някои регионални центрове също се показват добре при този знак. Например Столична община е на шесто място със 7450 лева./човек, а Пловдив – на 14-то място с 5686,9 лева./човек.

| Интерактивна карта |

Интересно е да се прегледа и смяната на разноските за дълготрайни активи спрямо миналата година. В 11 общини растежът в вложенията на нефинансовите предприятия по отношение на 2021 година е над 100%, като най-високо е нарастването в община Чупрене, в която през 2021 година не е имало никакви разноски за ДМА, а през 2022 година те възлизат на 1,18 млн. лева След нея се подреждат Бобошево (594,8%), Брезник (319,7%) и Белоградчик (222,8%). Разходите за ДМА обаче не порастват на всички места, както се случва през 2021 година по отношение на 2020 година – в цели 113 общини се следи спад.

В 124  общини вложенията порастват с по-висок от междинния за страната растеж от 6,5%. Високи темпове се следят в доста дребни общини, защото там нормално базата е ниска и са нужни релативно дребни суми, с цел да се означи огромен растеж по отношение на предишна година.

| Интерактивна карта |

За по-обширен взор обратно във времето могат да се прегледат и разноски за ДМА с струпване от 2018 година до 2022 година Общо за страната те възлизат на съвсем 102 милиарда лева за петте години, като 43% от тях се падат в Столична община. След нея предстоящо се подреждат огромните регионални центрове, само че с доста по-малки суми – Пловдив (6,67 милиарда лева.), Варна (4,39 милиарда лева.), Бургас (3,17 милиарда лева.) и Русе (1,83 милиарда лева.). В общо 159 общини кумулативната стойност вложенията не надвишава 100 млн. лева

| Интерактивна карта |

Важните заключения, обрисувани от данните разноски за дълготрайни активи през 2022 година, са няколко. Първо, столицата концентрира огромна част от капиталовата интензивност на нефинансовите предприятия, като тя, дружно с Варна и Пловдив, притеглят над половината от всички разноски за ДМА у нас през последните няколко години. Второ, въпреки в цялата стопанска система вложенията да нарастват през 2022 година, това става по-бавно и не на всички места, както се случва през миналата година. Докато през 2021 година има растеж в разноските за придобиване ДМА в цели 216 общини, през 2022 година нарастване има единствено в 139. Това е ненапълно предстоящо, поради че 2021 година беше годината на бързо възобновяване от рецесията, провокирана от Covid-19, до момента в който идната се характеризираше с по-умерен напредък. Трето, най-високи са вложенията на човек от популацията в дребни общини, в които обаче правят активността си огромни компании, като Девня и Елин Пелин. Сред тях евентуално биха се наредили и общини като Челопеч, Пирдоп, Козлодуй, за които обаче Национален статистически институт не разгласява данни.

Източник: Институт за пазарна икономика
Източник: economic.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР