След дълъг период на национални забрани и ограничителни мерки, въведени ...

След дълъг период на национални забрани и ограничителни мерки, въведени

Изкопаемите горива остават водещи в производството на електроенергия през 2021 г.

След дълъг срок на национални не разреши и ограничаващи ограничения, въведени за въздържане на разпространяването на COVID-19 през 2020 година, през 2021 година се наблюдаваше възобновяване на икономическата интензивност в доста страни от Европейски Съюз, което се отрази на потреблението на енергия в Европейски Съюз. Общото предложение на електрическа енергия в Европейски Съюз се е нараснало с 4,2 % спрямо 2020 година, като предварителните данни демонстрират завръщане на изкопаемите горива като водещ източник, откакто през 2020 година категорията на възобновимите източници надмина изкопаемите горива за произвеждане на електрическа енергия. По отношение на възобновимите енергийни източници предварителните данни за 2021 година демонстрират най-голямо нарастване на електрическата енергия, създадена от слънчева енергия (+13,0 %), следвана от твърдите биогорива (+9,6 %). От друга страна, заради неподходящите метеорологични условия производството на електрическа енергия от водни и вятърни централи е намаляло (съответно -1,2 % и -3,0 %). В същото време производството на електрическа енергия от някои твърди изкопаеми горива се е нараснало доста през 2021 година: други битуминозни въглища (+25,6 %) и лигнитни въглища (+16,2 %). В съпоставяне с 2020 година производството от атомни електроцентрали се е нараснало със 7,0 %. На равнище обособени енергоносители (горива) максимален принос за системата за произвеждане на електрическа енергия в Европейски Съюз през 2021 година имат ядрената енергия със 731 тераватчаса (TWh), природният газ (550 TWh), вятърната енергия (386 TWh), водната енергия (370 TWh), лигнитните въглища (227 TWh), другите битуминозни въглища (193 TWh) и слънчевата енергия (163 TWh). Тази информация идва от данните за енергията, оповестени неотдавна от Евростат. Вътрешното ползване на изкопаеми горива в Европейски Съюз се е нараснало, само че остава под равнищата от 2019 година Предварителните данни за 2021 година сочат нарастване на вътрешното ползване на изкопаеми горива в Европейски Съюз, което отразява икономическото възобновяване на Европейски Съюз, както и връщането на живота на хората към ненапълно обикновено равнище през тази година, макар известните съмнения в обособени моменти в годината. След големия спад от 12,4 % през 2020 година в потреблението на нефтопродукти, през 2021 година прогнозите демонстрират нарастване с 5,0 % спрямо миналата година, само че към момента под равнищата отпреди пандемията. В съпоставяне с 2019 година данните за 2021 година демонстрират 8,1% по-ниско ползване на петролни артикули. Въпреки че твърдите изкопаеми горива са се нараснали с 13,7% през 2021 година спрямо 2020 година, когато записват най-ниската стойност от към 426 658 хиляди тона, те са на второто най-ниско равнище от 1990 година насам. Поглеждайки към 2019 година, потреблението на тези горива към момента е под това равнище, като също регистрира спад от 8,0%. Това развиване е предстоящо, като се имат поради задачите на Европейски Съюз за декарбонизация. През 2021 година потреблението на въглища се усили, само че остана под равнищата от 2019 година и на втората най-ниска точка от 1990 година насам, което демонстрира продължаващ спад в резултат на последствията от пандемията, съчетани с тези от политиките за привършване потреблението на въглищата. В съпоставяне с 2020 година предварителните данни за 2021 година демонстрират нарастване от 14,7 % за каменните въглища и 12,8 % за кафявите въглища, само че спрямо 2019 година потреблението е намаляло надлежно със 7,2 % и 9,5 %. Докато цените на природния газ се покачваха, изключително през втората половина на 2021 година, потреблението беше най-високото, записано през последните 10 години в Европейски Съюз, като доближи 15,8 млн. тераджаула (TJ), което демонстрира нарастване от 3,9% спрямо 2020 г. Нетният импорт на природен газ съставлява 86,4% от вътрешното ползване в Европейски Съюз през 2021 година, което демонстрира нарастване с 4,0% спрямо 2020 година През 2021 година единствено 1,7 млн. tJ природен газ са получени от локален рандеман, което демонстрира 8,7% спад спрямо миналата година. Изчерпването на запасите (намаляването на съхранявания естествен газ) през 2020 година и през 2021 година записва най-високите равнища от 1990 година насам (първата година, за която са налични данни).

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg