Ще има Единен публичен регистър по устройство на територията на

Ще има Единен публичен регистър по устройство на територията на ...

Разрешенията за строителство и за поставянето на павилиони в един регистър


Ще има Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това решиха депутатите, като приеха окончателно Закона за устройството на територията.

В регистъра ще се публикуват разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, както и заповедите за премахването им.

Регистърът ще съдържа и информация за разрешенията за изработване на устройствени планове и техните изменения, актовете за одобряването им, както и разрешенията за строеж.

Регистърът ще съдържа също удостоверенията на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор, техническите паспорти на строежите, актовете за въвеждане в експлоатация на строежите и заповедите за премахване на незаконните строежи.

Той ще обедини регистрите, поддържани от министерството, Дирекцията за национален строителен контрол, областните управители, общинските и районните администрации.
Автор:

Източник: dnes.bg