Над 1 млн. българи са реализирали туристически пътувания през първото

...
Над 1 млн. българи са реализирали туристически пътувания през първото
Коментари Харесай

Над 1 млн. българи са реализирали туристически пътувания през първото тримесечие | Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 272.82 лв. в страната и 717.48 лв. в чужбина.

Над 1 млн. българи са осъществили туристически пътувания през първото тримесечие на 2024 година, излиза наяве от данни на Национален статистически институт.

Преобладаващата част от тези 1 068.5 хиляди български жители - 74.9%, са пътували единствено в страната, 19.5% - единствено в чужбина, а 5.6% са пътували както в страната, по този начин и в чужбина. В съпоставяне със същото тримесечие на 2023 година общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 5.7%.

Най-много са пътували българските жители на възраст 25 - 44 години - 409.2 хил., или 38.3% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи доминира относителният дял на пътуванията в страната, като най-голям (83.8%) е при лицата на възраст 65 и повече години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 45 - 64 години (22.5% от пътувалите в тази възрастова група) е максимален спрямо останалите групи

Най-много туристически пътувания както в страната (54.0%), по този начин и в чужбина (67.3%) са били за „ отмора и екскурзия “.

Като независими са били регистрирани 1 387.5 хиляди, или 88.2% от общия брой персонални пътувания. Относителният дял на независимите пътувания без резервация в страната е 94.8%, а на тези в чужбина - 58.2%. В структурата на разноските по типове с максимален условен дял както в страната, по този начин и в чужбина са тези за храна - 36.9 и 32.2%.

Средният разход при пътешестване с персонална цел на едно лице е 272.82 лева в страната и 717.48 лева в чужбина.

Фиг. 6. Среден разход за персонални пътувания на разположение по тримесечия

Същевременно разноските на едно лице за професионално пътешестване са приблизително 250.63 лева в страната и 1 208.86 лева в чужбина.

Фиг. 7. Среден разход за професионални пътувания на разположение по тримесечия

Методологични бележки

От 2012 година статистическото проучване на туристическите пътувания и разноските за туризъм на популацията се прави в сходство с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за използване на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на европейската статистика на туризма във връзка с структурата на докладите за качеството и предаването на данните.

Изследването е представително и се организира въз основа на извадка от семействата в страната. Обект на проучването е популацията на възраст 15 и повече навършени години в България. Анкетират се всички лица от семействата, които са попаднали в извадката. За оценка на резултатите от проучването са употребявани данни от настоящата демографска статистика за популацията на страната на възраст 15 и повече навършени години по местоживеене (градове и села), пол и възрастови групи към края на 2023 година.

Туристическо пътешестване - всяко персонално или професионално пътешестване на хора отвън мястото, в което живеят, за интервал не повече от една година и чиято съществена цел не е осъществяване на активност против възнаграждение.

Туристическите пътувания могат да бъдат:

Лични - отмора, визити на културни мероприятия, спортуване, лекуване, образование, религиозни мероприятия, посещение на близки и другари и други.

Професионални - командировки, подписване на покупко-продажби, присъединяване в конференции, конгреси и други.

Посетител - всеки пътуващ, идващ на място, което не е неговата нормална среда, за не повече от една година и чиято съществена цел не е осъществяване на активност против възнаграждение. Хората, пътуващи всекидневно или седмично за работа, образование, извършване на покупки, посещаване на доктор и други, се изключват от определението за клиент.

Обичайната среда на един човек включва както местата, ситуирани наоколо до жилището му, по този начин и местата, посещавани постоянно от него. Понятието „ нормална среда “ има две измерения - съседство и периодичност на визитите. Местата, ситуирани покрай мястото на живеене на един човек, са част от неговата нормална среда даже в случай че те се посещават рядко - да вземем за пример в случай че мястото, където се намира вилата или къщата за отмора, е ситуирано покрай жилището, само че се посещава рядко, то е част от нормалната среда за даден човек.
Източник: moreto.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР