Реално само проектите по газопровода ТАР (Трансадриатическия газопровод) показват възможности

...
Реално само проектите по газопровода ТАР (Трансадриатическия газопровод) показват възможности
Коментари Харесай

ENTSOG публикува актуализираният си доклад за мониторинг на увеличаването на газовия капацитет и резюме на докладите за оценка на търсенето

Реално единствено плановете по газопровода ТАР (Трансадриатическия газопровод) демонстрират благоприятни условия за увеличение на газови потенциал от всички съществуващи такива в Европейския съюз. При това с опция за поддръжка. Това излиза наяве от отчета на ENTSOG, оповестен през днешния ден. „ Европейската газова мрежа към този момент е добре обвързвана по множеството от границите на страните членки на Европейски Съюз. Това се удостоверява и от обстоятелството, че в 50% от случаите, където доказателството за търсене не е последвано от осъществяване на техническо изследване. Въпреки това остава належащо да се следи през идващите години дали актуалната мрежова настройка е подобаваща и ефикасна за ръководство при смяна в моделите на потоците заради войната в Украйна и намаляването на съветските доставки. Въпреки че геополитическите събития доведоха до  значително претоварване при доста междусистемни връзки  през последните години, до момента това не е довело до увеличение на търсенето на спомагателен потенциал. Несигурността по отношение на бъдещото развиване на моделите на потоците  се отразява отрицателно на желанието на доставчиците да ангажират потенциал за по-дълги интервали от време “, се показва в отчета. В него се разяснява новата трансгранична инфраструктура основана на регулирането на миналата визия TEN-E и в частност на  пуснатите в употреба през последните две години планове, касаещи главно сигурността на доставките ICGB (Интерконектор Гърция-България) и Балтийския газопровод (Интерконектор Полша– Дания–Норвегия), междусистемна газова връзка Полша–Литва (GIPL) и Междусистемна газова връзка Полша–Словакия (PL–SK). „ Поведението при резервации на доста от потребителите на мрежата не престава да минава от дълготрайно към краткосрочно запазване, изключително след либерализацията на пазарните правила вследствие на третия енергиен пакет. Готовността на потребителите на мрежата да резервират дълготраен потенциал над пет или 10 години е доста лимитирано (освен за дребен брой производители на газ). В подтекста на актуалната  енергийна и политическа  несигурност, не се допуска скорошно превръщане на тази наклонност “, се показва в отчета като се засяга и подновяването в дълготраен проект на предходни контракти от мрежовите консуматори. Това от своя страна е въпрос, който съгласно отчета слага въпроси, касаещи нуждата от увеличението на потенциала на газовите мрежи. На тази база и съответната методология от ENTSOG считат, че освен това състояние съществуващите планове за мрежовия потенциал би трябвало да бъдат финансирани от тези компании и страни, поели обвързващ ангажимент. На този стадий се позволява, че само плановете по газопровода ТАР са с вероятност във връзка с развиване и то с поддръжката на Европейски Съюз. В отчета на ENTSOG за мониторинг на третия развой на повишаване на потенциала, иницииран още през юли 2021 година, се съдържа обобщение на всички отчети за оценка на търсенето (DAR) за четвъртия развой на неговото повишаване ( иницииран през юли 2023 г.). Докладът, оповестен на страницата на ENTSOG обгръща цикъла на увеличение на потенциала сред юли 2021 година и юли 2023 година и съпоставя резултатите тези от предходни данни. Включително и от необвързващите етапи на изследванията, интервюираните компании и прочие Този отчет дава извънредно добра визия за сегашния газов пазар в Европейски Съюз и визията за неговото развиване. 
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР