Нова Асистентска подкрепа“ стартира в Асеновград. Ще бъдат наети 66

Нова Асистентска подкрепа“ стартира в Асеновград. Ще бъдат наети 66 ...

Социална услуга открива работни места в Асеновград. Започва набирането и на потребители

Нова „Асистентска подкрепа“ стартира в Асеновград. Ще бъдат наети 66 души на длъжност "социален асистент", които да полагат почасови грижи в домашна среда за общо 198 потребители. Сумата, осигурена от държавния бюджет за реализиране на услугата само за 2021 г., е в размер на 789 030 лева.
От услугата могат да се възползват: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или, за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Община Плевен стартира нова социална услуга Община Плевен стартира нова социална услуга
Община Плевен в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социал...
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните: заявление-декларация (по образец); документ за самоличност (за справка); експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); медицински протокол на ЛКК (копие); други медицински документи – актуална епикриза или други (копие); пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
Как да кандидатствате за работа? Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, е необходимо да подадат следните документи: заявление–декларация (по образец); документ за самоличност (за справка); автобиография; копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование; декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки, като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец); други документи по преценка на кандидата, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или такива, за продължителността на професионален опит (при наличие на такъв). С одобрените кандидати за заемане на длъжността „социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден. Един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на най-малко двама потребители.
Документи по образец за асистенти и за кандидати за потребители се подават от 29.03.21 г. на улица „Цар Иван Асен II“ №38 (сградата на Стария съвет), всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. Там могат да бъдат получени и бланките на самите формуляри за попълване.

Димитър Николов инициира създаването на нова социална услуга в община Бургас Димитър Николов инициира създаването на нова социална услуга в община Бургас
Община Бургас да създаде нова специализирана социална услуга "Асистентска подкрепа". Това предлага кметът Димитър Николов на местния па...

Източник: actualno.com