Министерският съвет одобри докладите за изпълнението, наблюдението и оценката на ...

PromoMall.bg
Министерският съвет одобри докладите за изпълнението, наблюдението и оценката на

Одобрени са докладите за изпълнение, наблюдение и оценка на регионалните планове за развитие на страната за периода 2014-2020 г. 

Министерският съвет утвърди отчетите за осъществяването, наблюдението и оценката на районните проекти за развиване на страната за срока 2014-2020 година Средносрочните документи за стратегическо обмисляне, определящи задачите и целите за стабилно интегрирано районно развиване на територията на районите за обмисляне от равнище 2, бяха признати от държавното управление през 2013 година

Постигането на заложените цели се прави оценка на основата на постигнатите промени по повод понижаване на междурегионалните и вътрешнорегионалните разлики в икономическото, общественото и инфраструктурното развиване и опазването на околната реда. Направените разбори демонстрират, че рамката на стратегическите цели и цели е избрана в сходство с проблемите и потребностите на регионите все още на създаването на районните проекти за развиване на шестте региона. Оценката на осъществяването им демонстрира, че като цяло тя се извършва посредством инструментите на политиката за доближаване и съответното национално съфинансиране.

Един от главните заключения в отчетите демонстрира, че в срока 2014-2020 година липсва явен механизъм за обвързване на задачите и целите на проекта с ограниченията, които са изпълнявани със средства от държавния бюджет и от бюджетите на общините в съответните райони. Това рефлектира и върху лимитираната опция за оценка на приноса на тези средства към постигането на задачите на проектите. Необходими са спомагателни старания за превъзмогването на междурегионалните и вътрешнорегионалните разлики. Изведени са и рекомендации по повод на планирането на ограничения за поощряване динамичността на напредък, ориентирани към интегрирано влияние върху положението и успеваемостта на районните фактори за всеки от регионите и характерните му проблеми.

Изводите и рекомендациите в отчетите по отношение на резултатите от последващите оценки на районните проекти за развиване ще бъдат употребявани при подготовката на новата стратегическа рамка за районно развиване за срока 2021-2027 г.

Източник: novinata.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg