Гранични стълбове с определена маркировка ще очертаят границите на Национален

Гранични стълбове с определена маркировка ще очертаят границите на Национален ...

Очертават границите на НП „Централен Балкан“ със стълбове с ...


Гранични стълбове с определена маркировка ще очертаят границите на Национален парк Централен Балкан, на парковите участъци и на резерватите. Върху стълбовете ще бъдат поставени символите на определения участък или резерват, а две хоризонтали ленти с бяла и червена боя ще посочват, че това е границата на защитената територия. Маркировката ще се забелязва отдалеч.

Целта на граничните стълбове е да се заостри вниманието на посетителите, че навлизат в защитена територия и да се ограничи негативно въздействие върху средата при някои недобросъвестни прояви на посетители, както и нерегламентираното навлизане на селскостопански животни в безлесните природни местообитания.

Дейността се осъществява по проект на парковата дирекция за възстановяване и опазване на природните местообитания и видове.

За маркиране на границите на НП Централен Балкан и резерватите в него е сключен договор. Изпълнителят ще извърши геодезическо заснемане на границите на осемте участъка на парка и маркиране на границите на парка, на резерватите „Еленова гора“ и „Чамджа“.

След това друг изпълнител ще постави граничните стълбове и нанесе маркировката с бяла и червена боя и другите символи на защитената територия.

Предвидени дейности трябва да приключат до 31 август 2022 г.

Видимите граници на защитената територия са предпоставка за спазване на режимите и нормите в тях от страна на ползвателите на природните ресурси, на туристите и посетителите, увериха от администрацията на НП „Централен Балкан“.

Източник: marica.bg