Финалната версия на програма „Околна среда“ за следващите 7 години ...

Финалната версия на програма „Околна среда“ за следващите 7 години

Зелена светлина за програма Околна среда 2021-2027 година, предстои одобрение от ЕК

Финалната версия на стратегия „ Околна среда “ за идващите 7 години беше утвърдена от членовете на тематичната работна група на съвещание предишния петък. След това тя ще бъде показана поредно в Министерския съвет и Европейската комисия за одобряване. В новата стратегия „ Околна среда “ 2021-2027 година са заложени по-зелени и по-устойчиви цели. Около това мнение се сплотиха сътрудниците в Тематичната работна група, които участваха с бележки и мнения в създаването на документа. Финансовата рамка на ПОС 2021-2027 година е 1 531 590 093 евро. Процесът на създаване на ПОС 2021-2027 година продължи 2 години в границите на тематичната работна група в партньорство с районни и локални управляващи, социално-икономически сътрудници, неправителствени организации, академичната общественост и разнообразни заинтригувани страни. Целите на ПОС 2021-2027 година не престават да са свързани с възстановяване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно ръководство на отпадъците и запазване на богатото ни биоразнообразие. Мерките за предварителна защита и ръководство на риска от наводнения, свлачища и горски пожари са в Приоритет „ Риск и изменение на климата “. Над 715 млн. евро (1 399,23 млн. лева.) ще бъдат разходвани за разширение и рационализация на ВиК инфраструктурата за към този момент консолидираните региони Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и Добрич. Сред допустимите ограничения за Приоритет 1 „ Води “ е и създаването на Регионални прединвестиционни изследвания за регионите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград след тяхното консолидиране. Над 312 млн. евро (611,49 млн. лева.) са средствата по Приоритет 2 „ Отпадъци “ за поощряване на прехода към кръгова и основаваща се на дейно потребление на ресурсите стопанска система. Ще се финансират системи за разделно събиране и преработване на биоразградимите боклуци, центрове за разделно събиране и подготовка за повторна приложимост и корекция, рекултивация на депа, осведомителни и разяснителни акции и други По Приоритет 3 „ Биологично многообразие “ ще продължат ограниченията по развиване на мрежата „ Натура 2000 “, както и за запазване и възобновяване на екосистемите отвън мрежата. Предвиденият бюджет за този приоритет е в размер на 132,47 млн. евро (259,09 млн. лв). Предвижда се измежду допустимите ограничения по Приоритет 4 „ Риск и изменение на климата “ да бъдат обезпечаването на наземен потенциал за битка с горските пожари, създаването на цифрови модели, разбори и прогнози по отношение на климатичните промени и други. Намаляването на всички форми на замърсяване на въздуха остава главен приоритет в новата Програма „ Околна среда “ 2021-2027 година Над 395 млн. евро (773,47 млн. лева.) ще бъдат ориентирани към ограничения за съкращаване на нездравословните излъчвания от битово отопление и превоз, за справяне с вторичното разпрашаване, възстановяване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и за основаване на Национална мрежа на специалисти по КАВ. В Програма „ Околна среда “ 2021-2027 година се обръща особено внимание на интегрираните териториални вложения, както и на метода „ Водено от общностите локално развиване “. За него са разпределени общо 6,99 млн. евро, като по приоритет „ Отпадъци “ са за осведомителни и разяснителни действия, а по приоритет „ Биоразнообразие “ - за информация и образования, смяна в настройките, семинари, конгреси и други На 30 юни 2022 година Междуведомствената комисия (специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет към Министъра на околната среда и водите утвърди отчета за екологична оценка на Програма „ Околна среда “ 2021-2027 година, в който са отразени резултатите от съвещания с обществеността, заинтригуваните страни и Европейска комисия. Програма „ Околна среда “ е единствената „ зелена “ стратегия, която обезпечава опция с европейски средства да се осъществят значими вложения за запазване на околната среда.

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg