Преди няколко дни със свое решение Министерският съвет одобри създаването

Преди няколко дни със свое решение Министерският съвет одобри създаването ...

Още една болница?.


Преди няколко дни със свое решение Министерският съвет одобри създаването на ново лечебно заведение – Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" в град Габрово. За първи път правителството се възползва от новите си правомощия да разрешава откриването на нови лечебни заведения след поредните изменения в Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), в сила от април тази година.

Какъв анализ аргументира това решение на Министерския съвет и какви изчисления е представило Министерството на здравеопазването така и не стана ясно. Формалното спазване на изискванията на чл. 37а, ал. 1 на ЗЛЗ няма да даде отговор на въпроса дали е необходимо създаването на поредното лечебно заведение в България. Той следва да бъде решен единствено на основата на оценка на реалната необходимост от предоставяне на здравни услуги с определено качество, които Националната здравноосигурителна каса (в която всички внасяме здравноосигурителни вноски) може да заплати.

По данни на НСИ към края на 2018 г. в България има 346 лечебни заведения за болнична помощ с над 53 хиляди легла. По последните данни на Евростатза 2017 г., сред страните от ЕС България разполага с най-голям брой легла за активно лечение спрямо населението. В резултат на големия брой болници и легла, хоспитализациите в страната ни са едни от най-многобройните (графика 1).

Графика 1. Брой хоспитализации на 1000 души от населението за периода 2008 – 2018 г.


Източник: mediapool.bg