за борба с корупцията на местно ниво между централизацията и

...
за борба с корупцията на местно ниво между централизацията и
Коментари Харесай

Иван Брегов, ИПИ: Моделът за борба с корупцията в общините*

за битка с корупцията на локално равнище сред централизацията и децентрализацията.От началото на 2009 година в България работи законов режим, който има за цел да прекрати персоналното облагодетелстване на лица, упражняващи господарски функционалности, в това число и лица от локалната администрация при осъществяване на служебните им отговорности. През този интервал от време бяха признати: Закон за попречване и определяне на спор на ползи /ЗПУКИ, освежен Дъждовни води бр. 94/31.10.2008 година, в действие от 01.01.2009 година, отменен отм. Дъждовни води. бр. 7/19.01.2018г./ и Закон за противопоставяне на корупцията и за лишаване на нелегално добито имущество /ЗПКОНПИ, освежен Дъждовни води бр. 7/19.01.2018 година, последно изменение Дъждовни води бр.104/30.12.2022 г./.

Какво съставлява в действителност този режим

Най-общо той е публично различим като битка с корупцията. Припомняме, че корупция по българското законодателство е налице, когато вследствие на заеманата висша обществена служба лицето злоупотребява с власт, нарушава или не извършва служебни отговорности за директно или индиректно добиване на неследваща се материална или нематериална полза за себе си или за други лица /чл. 3, алинея 1 от ЗПКОНПИ/.

Формите за битка с корупцията са изчерпателно изброени в алинея 2 на посочения текст. Седем от
Всичко за Вашата сватба
тези форми са използвани и за локалната администрация:

декларирането на несъвместимост;

декларирането на имущество и интереси;

обезпечаването  на обществен достъп до тези два типа декларации;

инспекцията на декларациите;

установяването на спор на ползи и налагане на наказания и на други ограничения при положение на открит спор на интереси;

обществено обявяване на имената на лицата, които не са подали заявления или в чиито заявления е открито противоречие, и на имената на лицата, за които е открит спор на интереси;

сезиране на способените органи в случаите, планувани в закона.Причината за това е, че чиновниците от локалната администрация не са задължени лица по силата на член 6, алинея 1 от настоящия закон /за разлика от кметовете, общинските съветници и основните архитекти/, само че съгласно параграф 2 от Допълнителните разпореждания на ЗПКОНПИ наредбите на глави пета, осма и петнадесета от ЗПКОНПИ се ползват надлежно за тях. Към тази категория лица следва да прибавим и кметските наместници и секретарите на общините, представителите на общините в органите на ръководство или надзор на търговски сдружения с общинско присъединяване в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, както и назначените в общинските
Всичко за Вашата сватба
предприятия /виж член 1, алинея 2, т. 1, т.2 и т. 5 от Наредбата за организацията и реда за осъществяване на инспекция на декларациите и за определяне спор на ползи, освежен Дъждовни води бр. 81, 02.10.2018 г./.

По тази причина чиновниците от локалната администрация подават заявления по реда на параграф 2, алинея 2 от ДР на ЗПКОНПИ пред органа по назначението, в тази ситуация – съответната община. Изключение от това изискване са кметовете на кметства, които подават заявления пред непрекъсната комисия на съответния общински съвет.

Задължения на съответната община

По силата на закона, всяка община би трябвало:

да поддържа обществен указател на подадените декларации;

да назначи комисия от чиновници на общината;

да утвърди вътрешни правила за съответната организация на тази активност /вж. член 10 от Наредбата/;

да прави инспекция на декларациите, включително да открива противоречие и спор на ползи и да постанова произлизащите от това административни санкции;

при положение на противоречие в размер на не по-малко от 5000 лева да уведоми Националната организация за приходите;

при положение на определяне на спор на ползи да уведоми окръжната прокуратура, при преценка за осъществено закононарушение
Всичко за Вашата сватба
да сезира и съответната прокуратура/ вж. член 75, т. 3 и член 77 от ЗПКОНПИ/;

да приема и преглежда сигнали с данни за корупционно нарушаване или за спор на ползи /вж. член 6 от Наредбата/;

да глоби чиновниците, които разкриват информация за проверяваните лица по член 49, алинея 1 от ЗПКОНПИ.

В умозаключение

Видно е, че общинската администрация е натоварена с една много обстоятелствена и комплицирана активност. През годините моделът на инспекция и противопоставяне е променян, а посредством проучване на някои практики следва да се убедим дали този модел работи или не. Само от инспекцията на интернет страниците на няколко общини преди седмица установихме, че няма обществено забележима диря за тази активност, въпреки и да има законова написани отговорности.

*Заглавието е на редактора
Източник: novini.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg