Очакванията са помощта да стигне за 3-4 хил. компании, а

Очакванията са помощта да стигне за 3-4 хил. компании, а ...

Държавата предлага нова безвъзмездна помощ за фирмите - от 30 до 100 хил. лева.


Очакванията са помощта да стигне за 3-4 хил. компании, а кандидатстването да е през юни.

© Надежда Чипева Държавата обяви нова схема за безвъзмездно подпомагане на бизнеса - този път за по-големи фирми. Минималният размер на грантовете ще бъде 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева, като конкретната сума ще бъде 1% от годишния оборот за 2019 г. Общият бюджет на тази мярка е 156 млн. лв. и е осигурен от бюджета на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". От тази помощ обаче няма да могат да се възползват фирми, които са получили плащания по схемата 60/40 или друга подкрепа за запазване на персонала.

Също както процедурата за подпомагане на микро и малките фирми и тази ще се проведе изцяло електронно - чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Засега не е обявена конкретна дата, на която ще бъде отворена схемата за кандидатстване, но предложения и коментари по документацията ще се приемат до 29 май, което означава, че е реалистично още в първата седмица на юни предприятията вече да могат да заявят помощта.

Абонирайте се за Капитал Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми От управляващия орган на програма "Иновации и конкурентоспособност" обявиха още, че по процедурата за микро и малки фирми са постъпили общо 24 087 заявления на стойност над 197 млн. лева. Възможността за кандидатстване все още е отворена, тъй като първоначалният бюджет от 173 млн. лв. ще бъде увеличен. В момента се извършват служебни проверки на подадените заявления в Националната агенция за приходите, Националния статистически институт, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и други институции и ведомства. След получаването и обработването на информацията ще се пристъпи към поетапното изпращане на уведомления до кандидатите за отстраняване на установените нередности", казват още от ОПИК и посочват, че след приключване на оценката списъкът на одобрените за финансиране кандидати ще бъде публикуван в интернет. Това се очаква да стане най-късно в началото на юни.

Кой ще може да кандидатства

За грантовете от 30 до 100 хил. лв. ще могат да подават заявления само фирми, които се класифицират като средни предприятия - имат минимум 3 млн. лв. и максимум 50 млн. лв. нетни приходи от продажби за 2019 г. Също така те трябва да са регистрирани до 31 декември 2018 г., което означава че за по-нови дружества помощта няма да е достъпа.

Задължително условие е кандидати да са регистрирали спад от поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 1 февруари 2020 г. до месеца, предхождащ кандидатстване спрямо средния месечен през 2019 г. Например, ако се кандидатства през юни ще може да се вземе оборотът за февруари, март, април или май и да се сравни със средномесечния за миналата година. За удостоверяване на тези данни ще се изисква представяне на Отчет за приходите и разходите за съответния месец.

Изключително важно условие за получаване на безвъзмездната помощ е предприятията да не са в хипотезата на "затруднено положение", което означава, че не трябва да имат натрупана загуба за последните три години, която да надвишава 50% от собствения им капитал. За дружества с регистриран капитал от 2 лв., това означава, че дори и 1 лева непокрита загуба ще ги дисквалифицира.

За да няма дублиране на субсидиите от тази схема са изключени и всички компании, които могат да получат финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

За какво ще са парите

С получените безвъзмездни средства фирмите ще могат да финансират дейности, необходими за преодоляване на ликвидни трудности в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими ще са разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи с цел произвеждане на продукция или услуги; разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), възнаграждения за персонал, нает на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол (но не повече от 2 000 лева месечно).

Недопустими разходи ще са: разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени; разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи; разходи за краткотрайни активи, извън посочените в т.14.2; разходи за стоки предназначени за продажба; разходи за възстановим ДДС; разходи за данъци и такси; разходи, финансирани с публични средства; разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства; разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси; разходи за лизингови вноски; разходи за суровини, материали и консумативи втора употреба; разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта; След приключването на изпълнението на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът е длъжен да изготви и представи на Управляващия орган технически и финансов отчет, в който да се опише цялостното изпълнение на проекта и постигнатите резултати.

Източник: capital.bg