Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е

...
Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е
Коментари Харесай

НСИ: Близо 800 000 българи в трудоспособна възраст към септември 2021 г.


Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 година е 796 хиляди души, или 62.5% от популацията в област София (столица). Мъжете са 406 хиляди, а дамите 390 хиляди Населението над трудоспособна възраст е 281 хиляди души, или 22.0%, а под трудоспособна възраст – 197 хиляди души, или 15.5% от популацията на страната. Това демонстрират данните от преброяването на популацията от Национален статистически институт през септември 2021 година

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре посредством коефициента на демографско заменяне, който демонстрира съотношението сред броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съответствие за страната е 61. За съпоставяне през 2011 година всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 младежи, а през 2001 година от 124.

За 2021 година възрастовите граници за пенсиониране са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за дамите и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Процесът на застаряване е по-силно изразен измежду дамите в сравнение с измежду мъжете. Относителният дял на дамите на възраст над 65 години е 23.2%, а на мъжете
Всичко за Вашата сватба
– 15.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност измежду мъжете и като разследване от нея – на по-ниската междинна дълготрайност на живота при тях. Броят на мъжете доминира във възрастите до 44 години. След тази възраст се усилват броят и относителният дял на дамите от общото население на област София (столица).

Към 7 септември 2021 година популацията на 65 и повече навършени години е 249 605 души, или 19.6% от популацията на региона. Спрямо предходното броене популацията в тази възрастова група се усилва с 47 977, или с 23.8%.

Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 838 390 души, или 65.8%. Спрямо 2011 понижава с 92 333, или с 9.9%.

Делът на най-младото население се усилва от 12.3% през 2011 година на 14.6% от общото население през 2021 г„ а абсолютният брой на популацията във възрастовата група 0-14 нараства от 159 хиляди през 2011 година на 186 хиляди през 2021 година, или със 17.0%.

В районен аспект делът на най-възрастното население е в регионите Люлин (8.6%) и Младост (8.0%), а най-нисък в регион Банкя (1.1%).

Най-висок е делът на младото население в регионите Младост (8.6%) и
Всичко за Вашата сватба
Люлин (8.0%), а най-нисък е в Банкя (1.0%).

Делът на популацията в дейна възраст (15 – 64) е най-голям в област София (столица) – 65.8% от популацията на региона. 
Източник: novini.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg