С обвинения по отношение на финансовата дисциплина на Община Враца

С обвинения по отношение на финансовата дисциплина на Община Враца ...

Финансовата стабилност на Враца се клати заради Калин Каменов.


С обвинения по отношение на финансовата дисциплина на Община Враца излязоха днес Цветелина Дамяновска, Павлин Петров и Иван Иванов от БСП. Съветниците в местния парламент подчертаха, че разполагат с факти и документи, които създават съмнения за нарушения в дейността на местната администрация. Заради отсъствието си от последното заседание на местния парламент, социалистите повдигнаха поредица въпроси към управата на на Община Враца и заявиха, че това не е „предизборно заяждане“. (пояснение от редакцията)

 „Ние призоваваме към спазване на законите и прозрачност на действията. Врачани имат право да знаят истината“, заяви Цветелина Дамяновска  

I   В петък (19 октомври) се взе решение за заем в размер на около 1 400 000лв, с който ще довършат започнатият ремонт на пешеходната зона. Според Закона за общинския дълг. Кметът на общината трябва да оповести проекта, който ще се финансира, чрез покана, отправена към местната общност в един местен или регионален вестник и чрез обява на видно място в сградата на общината, поставена най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет. На основание чл. 17а (Нов – ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общинския дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.    Ние, общинските съветници от „БСП за България, цитираме закони, които действат в Република България и определят нашата дейност. ЗАКОННОСТТА НА РЕШЕНИЯТА и действията на органите на местната власт никога не бива да се подлагат на съмнение.   

II ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ на община Враца е подложена на въпрос. Докато общинският съвет гласува нов дълг, по проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ са наложени финансови корекции. Има решения за финансови корекции във връзка с изпълнение на 4 от проектите по Инвестиционната програма:    1. Проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца – Проект 1“ – финансова корекция на стойност 79 478,98 лв., представляващи 5% от допустимите разходи по договор от 31.10.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „М-БИЛД Милениум“. 2. Проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца – Проект 2“ – финансова корекция на стойност 110 516,92 лв. представляващи 5% от допустимите разходи по договор от 12.10.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД – АРТИС ЕООД“.  3. Проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца) – финансова корекция на стойност 191 561,12 лв. представляващи 5% от допустимите разходи по договор от 11.09.2017 г. с изпълнител „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД.  4. Проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции“ – финансова корекция на стойност 152 775,95 лв. по договори, сключени с „ОПАЛ 94“ АД, „КАРИМПЕКС – 1“ ООД и „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД; финансова корекция на стойност 123 661,91 лв. по договори с „Хидростроителство Благоевград“ ЕООД и ЕТ „Маргарита – П – Иван Костадинов“ и финансова корекция на стойност 135 153,59 лв. по договор с „РОДИС-Р“ ЕООД.    Общата стойност на наложените финансови корекции към 13.02.2019 г. е 793 148,47 лв.   

III ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА на Община Враца е една от основните опорни точки в кампанията. Силно загрижена на чуждестранните инвестиции, община Враца е в неизпълнение на договора с немската компания „МД Електроник“, според който тя се задължава да съдейства в преговорите с експлоатационните дружества относно проектиране, изграждане и завършване в срок на следните инфраструктурни обекти:    • (13.1) Електроенергийна връзка 20 kV до границата на имота със срок на завършване 1 октомври 2019 г. страните се задължават да си поделят поравно разходите за изграждане на гореописаната връзка.  • (13.2) Водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до границите на имота със срок на завършване 1 октомври 2019 г. Според текста на договора купувачът ще изгради за своя сметка отклонението, а Общината ще съдейства. • (13.3) Канализационни отклонения до границата на имота, които трябва да бъдат завършени не по-късно от 1 октомври 2019 г. • (13.4) Газова връзка до границата на имота, която трябва да бъде завършена не по-късно от 1 октомври 2019 г. • (13.5) Оптичен кабел, който следва да бъде завършен не по-късно от 1 октомври 2019 г.    Чл. 15 от договора гласи, че Общината се задължава да плати неустойка в размер на 20% от Цената в случай, че не изпълни задълженията си във връзка с проектирането, изграждането и навременното завършване на улицата и инфраструктурните съоръжения.  Неустойката би могла да достигне размер около 1 500 000лв  

IV Знаете, че „БСП за България“, Враца подаде редица СИГНАЛИ ДО ПРОКУРАТУРАТА, които в момента се разследват. • Ремонтът на спортната зала в училище „Христо Ботев“ се разследва.  • Обект на разследване е и ремонтът на детските градини. • В петък запознахме колегите и гражданите със сигнал, който получихме, за нередности с доставка на камион за нуждите на „БКС“.    Сега искаме да ви запознаем с факти по договор за снегопочистване, чрез провеждане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа – сезон 2018/2019 година“. Постъпила е една оферта от фирма „МОНТЕС“ ЕООД, с. Мрамор. На 04.12.2018 г. с Решение №3730, обявява класирането, според което единствената участваща фирма е поставена на първо място и определена за изпълнител. Договорът между община Враца и „МОНТЕС“ ЕООД се подписва чак на 28.12.2018 г. и е на стойност 137 500,00 лева без ДДС. Към него има приложен Оперативен план, който указва маршрута, вида на техниката и водача. Към документите, които предоставяме за ваше ползване прилагаме копие от Дневник, който се води на изхода на „механизация БКС“ и показва движението на превозни средства.   

Още на 30.11.2018 г. специализиран автомобил с рег. № СВ9040 излиза от паркинга на „БКС“. Същото прави и на 01.12.2019 г., натоварен с 3 кубика сол. Това се повтаря и на 19.12.2018 г., когато камионът прави два курса с по 5 кубика сол. И така през целия зимен период. Как камион изпълнява дейности по договор, който още не е подписан? Как фирмата изпълнител започва да работи, ползвайки шофьори на „БКС” в работно време консумативи на „БКС“ (сол), без да знае, че е избрана за изпълнител по поръчката? Едно е сигурно – и Възложителят и Изпълнителят са доволни от своите партньорски взаимоотношения, защото на 14.04.2019 отново поръчка и избор на изпълнител на 10.05.2019. А на 09.10.2019 г. Община Враца подписва договор с „МОНТЕС“ ЕООД за сезон 2019/2020.   

Неспазването на законите на Република България е наказуемо. Ние смятаме, че органите на местното самоуправление трябва да са пример за законност. Дали сме прави или не ще определят компетентните органи.  /vratzadnes.com

Купуването и продаването на гласове е престъпление.    

Източник: skandal.bg