Пред препълнената зала в Общинския съвет, кметът Огнян Ценков се

Пред препълнената зала в Общинския съвет, кметът Огнян Ценков се ...

Общинският дълг на Видин е намален с близо 17 млн лева в мандата на Огнян Ценков.

Пред препълнената зала в Общинския съвет, кметът Огнян Ценков се отчете за управлението си през мандата.
Заставам пред вас с открито лице и чувство за изпълнен дълг. Поемам своята отговорност за всички свои решения и действия. Удовлетворен съм, че през четиригодишния мандат, заедно с ръководния си екип, с колегите от Общинската администрация, с подкрепата на държавната власт, на Общинския съвет, на бизнеса, неправителствените организации и жителите на Община Видин, извървявахме труден, но успешен път към подобряване на живота във всички сфери и стъпихме върху здрава почва“ – заяви той.
На първо място Ценков отбеляза огромните усилия за постигане на финансова стабилност на местната институция. Ако размерът на просрочените задължения към 31.12.2015 г. е бил 7 279 848 лв., то към днешна дата е 664 981 лв.
От 21 196 580 лв. общинският дълг е стопен до 4 632 477 лв. Сред най-важните приоритети той посочи активната работа по проекти с европейско финансиране, като акцентира върху някои от тях: „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин - Втора фаза” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, която е завършена изцяло; „Основна реконструкция на централна пешеходна зона в гр. Видин“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“, който включва ППМГ „Екзарх Антим I“ и СУ „Цар Симеон Велики“; „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ по Оперативна програма „Региони в растеж“; проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия“ 2014-2020 г.; проекта за Епиграфския център – археологически музей във Видин, който се реализира по програма „Културно наследство и съвременни изкуства“ на норвежкото правителство. Огнян Ценков говори и за други важни проекти, осъществени с финансовата подкрепа на правителството: въвеждането на мерки за енергийна ефективност на Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“; консервация, реставрация и експониране на видинския общински театър, който е паметник на културата с местно значение; ремонт на Гребната база – едно уникално спортно съоръжение, където не е правено почти нищо в последните 50 години. Общият брой на проектните предложения, по които е работила Община Видин от началото на настоящия мандат е 371.

„През четирите години обърнахме сериозно внимание на подобряване на жизнената среда. Направихме достъпни и нормално проходими улици, които не са били ремонтирани повече от 30-40 години. Във всички тези дейности са вложени милиони левове. И резултатите са налице. Извършихме ремонти на общински сгради – училища, читалища, кметства. Включихме се в Националната програма за енергийна ефективност – по нея са санирани общо 10 многофамилни жилищни сгради, през тази година се проведе обществена поръчка за въвеждането на енергоспестяващи мерки на още 4, одобрени са 13 броя жилищни сгради, за които са изготвени енергийните обследвания“ – каза Ценков.
Той допълни още, че са направени сериозни стъпки по отношение подобряване качеството на атмосферния въздух, на чистотата и поддържане на зелените площи и паркови пространства, предоставени са нови възможности за отдих, за занимания и игри на децата на открито.
Община Видин обръща специално внимание и на социалната си политика. Не случайно през 2016 година тя получава награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор. През периода 2015-2019 г. функционират 23 броя заведения за социални услуги с делегирани държавни или общински дейности, съответно за деца и възрастни в неравностойно положение.
Огнян Ценков се спря също на постигнатите резултати в сферата на образованието. „Предприехме много важна стъпка - оптимизация на детските градини. Днес функционират 8 детски градини с филиали към тях. От учебната 2016/2017 г. бе въведена системата на делегирани бюджети. Всяка година от мандата осигурявахме безплатен транспорт на учениците и децата от задължителна подготовка от населени места, където няма училище или детска градина, с което гарантирахме неотпадането от училище и пълния им обхват; организирахме летния отдих на море за изявени ученици от IV-VII клас на видинските училища; с решение на Общински съвет - Видин базата на филиал „Детелина“ в село Синаговци се ползва като база за летен отдих, където над 100 деца от детските градини лагеруваха. Сбъдна се дългогодишната мечта на хората от нашия регион – Видин да стане университетски град. Това не е само наш успех. Случи се благодарение на усилията и енергията на местната и държавната власт и на гражданското общество. В момента там се обучават над 600 студенти“.
Кметът акцентира върху богатата културна програма на Общината, която включва разнообразни събития с регионален, национален и международен характер. А истински успех е поставяне основите на нов фестивал – за опера и балет, който вече има три издания. Фокусът е насочен и към грижата за културно-историческите забележителности и привличане на повече туристи.
Много внимание се отделя за създаване на необходимите условия за развитие на спорта. Община Видин подпомага всички спортни клубове в града и редовно изплаща ежегодната субсидия, която през 2016 г. е в размер на 270 000 лв., а през останалите 3 години – 300 000 лв.

Повишава се качеството на административното обслужване и се въвежда електронно управление, като в момента Общината предлага 100 електронни услуги, изграден е нов федериран портал, със съдействието на Държавна агенция „Електронно управление“.
Огнян Ценков сподели, че през тези четири години той като кмет и Община Видин са удостоени с десетки награди и отличия, което е показател за добре свършена работа.
Накрая кметът заяви: „Пожелавам на гражданите на Видин и жителите на Общината да бъдат изпълнени със самочувствието, че живеят в един прекрасен край, с древна история, с много природни и културно-исторически забележителности, плодородна и богата земя. Да се гордеят, че са българи и да имат вяра в собствените си възможности. Но най-важното е да бъдем обединени, да се подкрепяме и да вървим в една посока“.
Сред присъстващите в залата беше и областният управител Албена Георгиева, която поздрави Ценков и неговия ръководен екип за положените усилия в преобразяването на Видин и Общината.

Източник: actualno.com