Световното изложение ЕКСПО 2025 ще се проведе от 13 април

...
Световното изложение ЕКСПО 2025 ще се проведе от 13 април
Коментари Харесай

Подготовката на България за ЕКСПО Осака 2025 започва със скандали и без прозрачност

Световното ревю ЕКСПО 2025 ще се организира от 13 април до 13 октомври 2025 година в Осака, Япония. България ще взе участие с народен павилион, който се приготвя от Изпълнителната организация за поощряване на дребните и междинните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на нововъведенията и растежа. Организаторът е нов след редицата кавги, които породиха при българското присъединяване в предишното международно ревю в Дубай преди две години, което се правеше тогава от Министерството на стопанската система. И в този момент обаче състезанията и процедурите се вършат без бистрота.

Първоначално през 2022 година Министерският съвет излиза с решение България да взе участие в Световното ЕКСПО 2025 в Осака с павилион вид B, който е модулен/типов. Само месец по-късно се взема следващо решение на Министерски съвет, в което се усилва бюджетът на 6 697 200 лева, с цел да може да се направи павилион вид А, който по формулировка на уредниците е по самостоятелен дизайн на страната участник. Натоварената с организирането на българското присъединяване е Изпълнителната организация за поощряване на дребните и междинните предприятия (ИАНМСП).

„ От тогава насам, тази институция не е провела архитектурен конкурс и не е обявила определен план за български павилион, както направиха всички други над 40 страни, декларирали присъединяване с павилион вид А “, обявиха пред TravelNews младите архитекти Виктория Малева и Драгомир Денков, които наблюдават процеса. Те са имали подготвеност да вземат участие в процедурите със свои сътрудници от Европа и от Япония – фирмите ShiSE и Tobishima Corporation от Япония, и ETH, Швейцария.
Всички други страни направиха отворен конкурс, оповестиха победител от него и в следствие избраха японски реализатор от лист с утвърдени компании, който да осъществя печелившия план на локална почва, изясни Виктория Малева. „ В същото време ИАНМСП прави процедура за избор напряко за реализатор от японска страна и тайничко си го разпореди на който си реши. Какво е упълномощила обаче е главният проблем?! Как прави процедура за реализатор без план? “, разяснява тя. Всъщност прави процедура за наемане на павилион. Това значи, че е в нарушаване на решението на Министерски съвет за присъединяване с павилион вид А и с нараствания бюджет, от организацията си вършат павилион вид B – нает за интервала на събитието, уточни Драгомир Денков. Според него прозрачността е нулева.

В т.7 на свое Решение 279/05.05.2022 година Министерският съвет основава междуведомствена работна група „ със задача да бъде направен отчет до министъра на нововъведенията и растежа по отношение на цялостния развой и организацията на присъединяване на Република България в Световното ревю ЕКСПО 2025 година, в това число и за нужните финансови средства и спомагателни запаси за застраховане дейностите, посочени в отчета “, а т. 8 от същото решение планува на съображение на отчета на междуведомствената група, министърът на нововъведенията и растежа да внесе план на решение за осъществяване на процедурата. Предвид обстоятелството, че с „ Inquiry for the rental, construction, maintenance, and dismantling of a ready-made pavilion of Bulgaria, EXPO 2025, OSAKA, Japan. ”, процедурата за възлагане е оповестена без да са изпълнени изискванията, посочени в Решение 279/05.05.2022г. на Министерски съвет, считаме че процедурата по възлагане е опорочена, сподели Виктория Малева. Законово „ Inquiry….. ” за търсене на реализатор би трябвало да се следва Решение на Министерски съвет за осъществяване на процедурата, а не да го предхожда. На съображение даже единствено на горецитираната обосновка, двамата архитекти са предложили отворената с „ Inquiry for the rental, construction, maintenance, and dismantling of a ready-made pavilion of Bulgaria, EXPO 2025, OSAKA, Japan. ” процедура да бъде прекъсната и поправена законосъобразно с верните условия и нов период.

Двамата архитекти пишат редица писма до шефа на ИАНМСП Бойко Таков, до министрите на нововъведенията и растежа и до междуведомствената комисия, само че никой не реагира. Те оферират съответни промени, които следва да попадат в процедурата за възлагане:

Решението на Министерски съвет по т.1 планува „ Република България да построи павилион Тип А с повърхност до 600 кв. м при цена за планиране, създаване и ремонт от 2 198 000 щатски $ “. В допълнение, формалните условия от страна на Организатора на ЕКСПО 2025, дефинират павилион Тип А като артикул на повсеместен интериорен и екстериорен дизайн, с цел да даде опция България да показа своята визия за бъдещето и да затвърди и надгради позитивния си имидж пред японската общност. “

Павилион Тип А по формулировка се характеризира с „ самостоятелна форма и дизайн “. Следователно в документа за възлагане, сумата за осъществяване би трябвало да бъде 2 198 000 щатски $ а не 1 400 000 щатски $. Това голословно фрагментиране на бюджета води до неналичието на заявки от страна на японски реализатори по по този начин оповестената процедура посредством българското посолство в Япония на 25.11.2022.

В точка „ Design and Building ” на страница 1 и “Maximum and minimum coverage of the building/pavilion “ на страница 3 от документа за възлагане, да бъде отстранено изискването за съществуване и съответна площ на втори етаж. Това неаргументирано в допълнение изискване с ограничителен за концепцията темперамент, допуска и спомагателни разноски по достъп и сигурност, които ще доведат до утежняване на цялостния бюджет.

Евентуалното конструиране на втори етаж е опция, чиято съответност ще бъде обследвана в процеса на планиране.  Предвид обстоятелството, че за разходни пера отвън посочените в „ Дейност 1 “ на Финансовата аргументация (Приложение 2.1 към член 35, алинея 1, т.4, б. “а “) към Решение на Министерски съвет 573 от 01.08.2022год., са планувани обособени средства, последващата процедура за възлагане не следва да включва действия отвън „ планиране, създаване и ремонт на Павилион вид А, разноски за интериорни действия (вкл. за спомагателни действия и за разглобяване на оборудването след привършване на ревюто “. (Дейност 1). Примерно: действия като “presentation ”, “content guidance ” и т.п. не са предмет на Дейност 1, както и отговорността за „ delivery of the show ”. Вменяването на сходни неприсъщи задължения на бъдещия контрактор по Дейност 1, отблъсква интереса на възможните претенденти. От изключително значение за намиране на първокласен реализатор на павилиона е ясното възлагане на уговорките на бъдещия контрактор, а не неопределени времево и по обсег задания, каквито попадат в Секция „ Creative Concept ”, а точно: “Later, the Contractor will provide the creative concept and conceptual design/project. ”

Процедурата е належащо да бъде съпроводена от цялостен комплект приложения, каквито са: графични подложки, обуславящи територията на разработката; цялостен комплект нормативни документи, на основанието на които е отворена процедурата; изискван формат на подаваните предложения; ясно дефинирани финални периоди и т.п. Горецитираните илюстративни образци не съставляват цялостен разбор на нужните промени, а единствено служат за аргументация на нуждата от цялостна преправка на процедурата за възлагане. В интерес на прозрачността на процеса и за намиране на подобаващ реализатор, следва цялата документи по процедурата да бъде публично налична и оповестена на уеб страницата на посочения в решението на Министерски съвет виновен главен възложител и координатор на българското присъединяване – ИАНМСП.

От ИАНМСП и Министерството на нововъведенията и растежа разясниха пред TravelNews, че страната ни е съумяла да наеме най-голям вид павилион А, без да се постанова нарастване на отпуснатите от държавното управление средства през 2022 година за по-ниския клас павилион В. Държавата наема самостоятелен павилион от вид А, от категорично оторизирана от уредниците на Световното ревю компания с неоспорим престиж – DAIWA LEASЕ CO. LTD. За създаване на павилион „ България ", е подписан контракт с японската компания на 30 април 2024 година от Изпълнителната организация за поощряване на дребните и междинните предприятия (ИАНМСП). Всички действия по отношение на присъединяване се извършват в период, според посочения от уредниците график, а за главен възложител и координатор на българското присъединяване е избрана ИАНМСП, допълват от двете ведомства.

Съставът на Междуведомствената работна група е с ръководител – зам.-министър на нововъведенията и растежа, заместник-председател - изпълнителният шеф на ИАНМСП, членове - специалисти от Министерството на нововъведенията и растежа, Министерството на външните работи, Министерството на стопанската система и промишлеността, Министерството на туризма, Министерството на културата, Министерството на земеделието, Изпълнителната организация за поощряване на дребните и междинните предприятия, Българската организация за вложения, Държавната организация „ Национална сигурност ", Японско-българската бизнес асоциация, Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България, и други

ИАНМСП е изпратила покана до всички оторизирани японски компании за осъществяване на услуги по време на ЕКСПО 2025 (общо 250 компании, посочени от организаторите), като поканата включваше информация за механически параметри, условия и условия отнасящи се за наема на самостоятелния павилион, а точно:

•            Спазване на процедурите, регламентите и изискванията избрани от Японската асоциация, уредник на ЕКСПО 2025, за наем на самостоятелен павилион;

•            Спазване на процедурите, регламентите и законите на Община Осака за наем на недвижима собственост;

•            Предоставяне на самостоятелен павилион за интервала на ЕКСПО 2025, включващ цялост от дизайн, монтаж, техническо поддържане и ремонт и преработване на павилиона.

Процедурата е минала на няколко стадия, като след отправянето на горепосочените предложения са получени 6 предложения за наем на самостоятелен павилион. Допълнително, Междуведомствената група е изпратила съответни въпроси към японските компании, касаещи архитектурно-техническата част, заложени от представители на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите. С единогласие членовете на Междуведомствената работна група гласоподаваха и избраха най-хубавото предложение, отговарящо по едно и също време, както на архитектурно-техническите критерии, по този начин и на финансовите параметри, споделиха от ИАНМСП. След като беше извършена процедура за съгласване сред всички министерствта, Министерският съвет одобри Решение, с което дефинира компанията хазяин на българския павильон да бъде DAIWA LEASE CO. LTD, една от най-големите компании в Япония и оторизирана от японските уредници. Именно тя е определена да изготви външния дизайн и да изготви плана по самостоятелен дизайн. Освен външния дизайн, тя ще даде чартърен павилиона, ще го поддържа и демонтира след края на ЕКСПО 2025, показаха от ИАНМСП.

Избраният павилион е с самостоятелен дизайн, с който ще разполага само и единствено България, и който е друг от предлаганите павилиони вид „ В “, като при избора е взето поради мнението на специалисти от Камарата на архитектите и Съюза на архитектите. Индивидуалният дизайн на българския павилион в Осака съчетава опциите с желанията на България, свързва българската с японската просвета, а опцията по контракта с наемодателя за цялостно преработване на павилиона, след края на ревюто, в допълнение укрепва посланията на уредниците и японското общество за запазване на природата, климата и здравето. Не на последно място, още един път бихме създали конкретизиране, че макар смяната на павилиона от вид „ Б “ на вид „ А “ няма смяна в размера на средства, т.е. смяната на вида павилион не е оскъпило цялостната процедура, споделиха от ИАНМСП.

От институциите показаха, че организацията върви по график. Следващата стъпка е пускане на процедура по покана до българските компании за идейни оферти за идея за вътрешен дизайн на павилиона.
Източник: skandal.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР