Правителството увеличи площта на защитени зони за опазване на природните

Правителството увеличи площта на защитени зони за опазване на природните ...

Защитените зони от "Натура 2000" се увеличават


Правителството увеличи площта на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от "Натура 2000".

С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията се увеличава с 3346.95 ха или 0.031 % от националната територия.

Увеличава се площта на защитени зони BG0001001 „Ропотамо“, BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000103 „Галата“.

Целта е осигуряване на пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране, опазване на видове включени в приложения № 2 па ЗБР и постигане на целите на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
По публикацията работи:

Източник: dnes.bg