ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА с наименование ПРАДА“ (Играта“) 1.

...
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА с наименование ПРАДА“ (Играта“) 1.
Коментари Харесай

Общи условия за участие в игра „Прада“

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА с название „ ПРАДА “ („ Играта “)

1. Място на осъществяване:

Играта се организира в официалния профил на Edna.bg в Инстаграм -  („ Профила “).  

 

2. Период на присъединяване:

Периодът на присъединяване в Играта е от 16:00 ч. на 07.06.2023 година до 14:00 ч. на 14.06.2023 година

 

3. Организатор:

„ Нет Инфо “ ЕАД, със седалище и адрес на ръководство: град София, ул. „ Неделчо Бончев ” № 10, ЕИК 202632567.

 

4. Участници:

4.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице на възраст над 14 години с непрекъснат адрес в Република България, което:

4.1.1. в интервала на присъединяване посети Профила, на които се организира Играта,

4.1.2. последва @ednabgofficial в Инстаграм

1.3. отговори с коментар под поста на Играта, качен в Профила, като тагне в коментар другар, който се интересува от мода и би носил Prada. 

4.2. В Играта нямат право да вземат участие чиновници на Организатора, както и чиновници на други компании, изпратени
Всичко за Вашата сватба
за осъществяване на краткотрайна работа в Организатора и/или в другите посочени сдружения, в качеството им на предприятия-ползватели на тези работници/служители под тяхно управление и надзор, както и членове на техните фамилии.

 

5. Механизъм на присъединяване:

5.1. За потребностите на Играта в границите на интервала на присъединяване в Профила ще бъде основан пост със фотография.

5.2. Участието в Играта се осъществя в Периода по т. 2 от тези Правила при следните условия:

5.2.1 Всички лица, които дават отговор на условията по т. 4 от тези Правила, могат да се записват за присъединяване в Играта и да вземат участие, като отговорят с коментар под поста на Играта, качен в Профила, като тагне в коментар другар, който е почитател на модата и обича пътуванията

5.2.2. Всеки участник има право да взе участие единствено един път в Играта.

5.2.3. Играта не включва продажба на артикули и/или услуги. Играта не е обвързвана с покупка. Участието в Играта е гратис.

 

6. Награди:Описание на премията

Общ брой награди от съответния тип за целия Период на Играта

 6.1.1.

 Книга „ Прада “

3 (три) броя с меки корици

 

Общо награди за целия Период на осъществяване на Играта: 3 (три).

 

 

7. Определяне на спечелилите:

7.1. Участниците в Играта, които печелят премия се дефинират посредством електронно изтегляне, което се прави автоматизирано, посредством профилиран програмен продукт в централния офис на Организатора и в наличието на Комисия, формирана от чиновници на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

7.2. Тегленията на премиите по т. 6.1. ще се извърши на 14.06.2023 година

7.3. След установяване на всеки печеливш участник се изтегля по още 1 (един) авариен печеливш участник. Резервният печеливш участник може да замести предходния изтеглен, при изискване, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи премията в периодите по тези Правила. В случай, че с вторите изтеглени печеливши участници при изискванията на тази точка също не може да бъде сбъднат контакт или да получат премиите си, не се прави ново изтегляне и нераздадените награди остават неразпределени.

 

8. Получаване на премиите:

8.1. Печелившите Участници ще бъдат осведомени за извоюваната премия като бъдат оповестени в стори посредством таг и таг в коменар под съответния пост. Същите са длъжни да се свържат с Организатора по описания метод в сторито и да дават данни за образуване изпращането на премията (три имена, адрес, телефон), както и да обезпечат единодушието на родител/попечител за приемането на извоюваната премия. В случай, че съответният печеливш Участник не се свърже с Организатора в границите на 3 (три) дни от тагването, за победител се смята аварийният печеливш участник, който се тагва в ново стори с инструкции да реализира контакт с Организатора. В случай, че и той не отговори в периода по тази точка, премията остава неразпределена и ново изтегляне не се провежда.

8.2. За да получи своята премия съответният печеливш участник следва да удостовери пред Организатора, че е на възраст над 14 години, както и единодушието на родител/попечител за приемането на премията.

8.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равноценност.

8.4. Крайният период за приемане на премиите е в 2-месечен период, считано от тегленето на премиите.

8.5. Ако в границите на откритите периоди не са раздадени всички награди, не се провежда ново систематизиране.

 

9. Лични данни:

9.1. Участникът се индивидуализира в Играта чрез данните, които e дал в профила си в съответната обществена мрежа.

9.2. Участникът непринудено дава на Организатора на Играта персоналните си данни за култивиране за задачите на Играта, по-конкретно – за задачите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за задачите на идентификация на спечелилите в Играта и изпращане на премиите. За отбягване на всяко подозрение, събираните за задачите на образуване и осъществяване на Играта персонални данни на Участниците ще бъдат съответно изтрити от Организатора след привършване на Играта, евакуиране на печелившите в нея Участници и изпращане на премиите, т.е. персоналните данни следва да бъдат отстранени или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 14.07.2023 година

9.3. Организаторът няма право да употребява получените персонални данни на участвалите за цели отвън Играта, както и да ги дава на трети лица и то единствено за образуване приемането на извоюваните награди, както и в други случаи при съществуване на експлицитна писмена сделка, в плануваните от закона случаи и при съблюдаване на наредбите на актуалните Правила.

9.4. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е показал погрешни данни.

9.5. (1) Организаторът обработва събраните персонални данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължава да предприеме нужните механически и организационни ограничения, с цел да отбрани данните от инцидентно или нелегално заличаване или от инцидентна загуба, от непозволен достъп, изменение или разпространяване, както и от други противозаконни форми на култивиране.

(2) Доколкото обработването на събраните персонални данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните ограничения за отбрана на данните.

(3) Организаторът се задължава предприеманите ограничения да са съобразени със актуалните софтуерни достижения и да обезпечават равнище на отбрана, което подхожда на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които би трябвало да бъдат предпазени.

 

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторът не дава отговор: а) при положение, че премия или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или осъществена заради неспособност печеливш участник и/или негов представител/родител/попечител да се разпознава и/или да получи премията в избраните периоди или заради други механически и/или юридически спънки, свързани с съответния победител и/или негов представител/родител/попечител; и б) при неспособност премията да бъде предоставена заради условия от непреодолима мощ, заради нормативни или законови ограничавания или каквито и да е други условия.

10.2. Организаторът не носи отговорност при неспособност да се реализира присъединяване или да се даде премия, при положение, че регистрацията на даден Участник в Играта съдържа непълна, погрешна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за изчезнали или изгубени регистрации за присъединяване, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да вземат участие в Играта.

10.3. Организаторът има право по своя преценка да приключи Играта когато и да е, ако настъпят условия, които попречват нейното осъществяване, в това число, само че освен – злоупотреби, нарушение на тези Правила, форсмажорни условия, акт на административен, правосъден или различен орган и други В тези случаи на Организаторът не дължи каквато и да е отплата на Участниците.

10.4. Забранени са всевъзможни опити за манипулиране на поста на Играта в Профила, където се организира. При всевъзможни злоупотреби, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е задължен да стимулира или изяснява дисквалификацията.

10.5. Организаторът не е длъжен да води преписка по отношение на възможни искания за приемане на награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на разположение, употребило данни за друго лице, без значение дали последното е дало или не единодушие за това.

10.7. Участието на всеки Участник в Играта e напълно на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за възможни вреди, породени при и по отношение на присъединяване в Играта, в случай че е потвърдено, че са породени при груба немарливост или съзнателно.

 

11. Допълнителни разпореждания:

11.1. Организаторът дефинира разпоредбите на Играта едностранно и има право да ги променя и добавя по своя преценка, в това число да редуцира или удължи интервала на присъединяване в Играта, за които условия Участниците в Играта ще бъдат известени в съответния Профил. Действието на промените и допълненията е в действие от момента на оповестяването им по описания метод. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта с приемането им по методите, посочени нагоре.

11.2. Организаторът има право когато и да е да прекрати присъединяване на Участник в Играта, в случай че същият не съблюдава актуалните Правила.

12. Всеки евентуален спор сред Организатора на Играта и Участниците в същата се взема решение посредством договаряния, а при неспособност за реализиране на съглашение, разногласието ще се взема решение от способния съд в гр. София.

13. Facebook и Инстаграм не са уредници и не дават отговор за провеждането на Играта и раздаването на премиите.

 

Настоящите Правила влизат в действие от 07.06.2023 година
Източник: edna.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg