Първите пет електронни услуги на Министерството на образованието и науката

Първите пет електронни услуги на Министерството на образованието и науката ...

Вече са достъпни новите електронни услуги на МОН

Първите пет електронни услуги на Министерството на образованието и науката вече са достъпни за граждани и юридически лица чрез Портала за достъп на електронни административни . Порталът се управлява от Държавната агенция "Електронно управление", съобщи пресцентърът на МОН.
По електронен път вече ще може да се заявява издаването на удостоверение за придобито до 27 декември 1995 г. в България полувисше или висше образование, както и за придобита до 22 май 2007 г. образователно-квалификационна степен "специалист по ...". Услугата е достъпна на .Удостоверението се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в чужбина.
Нова електронна услуга се въвежда и за частните детски градини и училища. Техни представители вече ще могат да подават заявления за вписване, промени и отписване от регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, и чрез Портала на . Частните детски градини и училища не могат да работят, без да са вписани в регистъра и да имат издадено удостоверение за това.
От същото улеснение ще се възползват и частните професионални колежи. За да осъществяват своята дейност, те трябва също да са вписани в регистъра на професионалните колежи и да имат издадено удостоверение от МОН. Занапред професионалните колежи ще могат да подават заявления за вписване, отписване или промени към регистъра и през Портала за електронни административни услуги на.
Другите две електронни услуги се отнасят до предоставянето на вътрешни административни услуги. Електронно заявление за издаване на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредена за обект на образованието и науката, може да се подаде на. Електронно заявление за издаване на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката, може да се поиска чрез заявление, подадено на.
На посочените интернет адреси могат да се намерят заявленията за всяка от е-услугите. Остава и възможността за подаване на заявленията по пощата и на място в Центъра за административно обслужване на МОН.

Източник: bulnews.bg