Обяви за обществени поръчки за над 34 млн. лв. са ...

Обяви за обществени поръчки за над 34 млн. лв. са

Обяви за обществени поръчки за над 34 млн. лв. са били с редица нарушения

Обяви за публични поръчки за над 34 млн. лева са били с редица нарушавания Проверки на Агенцията по публични поръчки от 13 до 24 юни откри, че някои възложители не са договорили условия без рискПрепоръчай (0)  Инвестор.БГ Споделяне
Агенцията по публични поръчки е установила нарушавания при възлагането на публични поръчки за общо над 34 млн. лева при възложители, на които към този момент е изпратила рекомендации за смяна в обявленията, заяви на уеб страницата си организацията. В направените инспекции от 13 до 24 юни, специалистите откриват, че някои от възложителите не са договорили условия без риск, свързани с качество/цена, параметри в договорите и подготовка на наетите за осъществяването им.

Проверки са направени във ВМА, „ Електроенергиен систематичен оператор “ ЕАД, „ Електроразпределение север “ АД, Агенция по заетостта, СА „ Д. А. Ценов “, Община Велико Търново, Община Карнобат, „ Топлофикация София “ ЕАД.

От Агенцията изясняват, че инспекцията се прави на два стадия – преди и след започване на процедурата.

В мнението си за Военномедицинска академия , която е упълномощила социална поръчка за 6,190 млн. лв. без Данък добавена стойност, като е търсила най-ниската цена за подготвяне и доставка на подготвена храна за потребностите на ВМА и структурите ѝ в страната, инспекцията е открила, че не са взети поради рекомендации от първия стадий на инспекцията, които засягат оценката на предложения.

В социална поръчка за възобновяване на антикорозионното покритие на съществуващи стоманени структури и електросъоръжения от електропреносната мрежа на стойност 24,9 млн. лв., сдружението „ Електроенергиен систематичен оператор “ не е спазило условията участниците да разполагат с механически лица с избрана подготовка за сигурност при работа в електрически уредби и мрежи. Не е взета поради рекомендацията на АОП, че е трябвало да допусне еквивалентна подготовка и за задграничните лица.

Агенцията е открила нарушавания и на „ Електроразпределение север АД при публичната поръчка на стойност 300 хиляди лв. за доставка на шунтови реактори за СрН и НН по обособени позиции за потребностите на сдружението.

При нея не са взети поради рекомендации от първия стадий на контрола, които се отнасят до обезпечаване на нужната информация по отношение на оптималната стойност на контракта и количествените му параметри. В изпратените претекстове изискването реакторите да са създадени не по-рано от шест месеца е аргументирано с опцията да се достави залежала стока, която да окаже отрицателно въздействие върху функционалните качества на продукта. От АОП упорстват възложителят да обоснове, че посоченият риск не може да бъде преодолян по различен метод.

В публичната поръчка на Агенцията по заетостта на оферта с планирана стойност без Данък добавена стойност над 1,566 млн. лв., при която е търсена най-ниската цена на услуги по разчистване и хигиенизиране на сградния фонд прилежащите външни площи на общественото ведомство, възложителят не е изпратил претекстове до АОП за какво поръчката не е разграничена на обособени процедури за публични поръчки.

Стопанска академия „ Димитър А. Ценов “ не е спазила законоустановения период да промени документите в социална поръчка за 420 хиляди лв. за доставка на чиста дейна електрическа енергия и избор на координатор на общоприета балансираща група за потребностите на образователното заведение.

Това мнение Агенцията предписва след втората инспекция към 6 юли, откакто открива, че има решение на ВУЗ-а за преустановяване на процедурата от 22 юни, което към момента не е изпълнено.

При търсене на най-ниска цена на доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново на стойност 388,308 хиляди лв. без Данък добавена стойност, обезпечено европейско финансиране, Община Велико Търново е спазила условията на Закона за публичните поръчки.

Община Карнобат също е изпълнила условията на Агенцията за доставка на най-ниска цена на чисти количества дейна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за потребностите на Община Карнобат и Оперативна програма „ БКРД “, гр. Карнобат “.

При публичната поръчка с обезпечено европейско финансиране за 900 хиляди лв. общинската администрация е коригирала промени в обявлението съгласно предписанието на организацията.

Топлофикация София “ обаче не се е съобразила с наставление на АОП да изготви критерии за възлагане с оптимално съответствие качество/цена в публичната поръчката: „ Печат, прегъване, пликоване и доставка на писма, известия и фактури до консуматори на топлинна енергия “.

В обявлението не е планувано показване на уверение за данъчна регистрация и еквивалентни документи за реализатори задгранични лица според условието на Закон за обществените поръчки преди подписване на контракта, написа в мнението на Агенцията. До 6 юли „ Топлофикация София “ не е разгласила мнение, с което да заяви дали са взети ограничения след инспекцията на Агенцията.

Източник: investor.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg