Oбластният екип по приемна грижа към Община Русе стартира процес

...
Oбластният екип по приемна грижа към Община Русе стартира процес
Коментари Харесай

Агенцията за социално подпомагане продължава партньорството си с Община Русе по предоставяне на приемна грижа

Oбластният екип по приемна грижа към Община Русе започва развой на набиране, асортимент, оценка и образование на претенденти за приемни родители. Специален фокус е ориентиран към даването на обществената услуга на деца от 0 до 3 година възраст, както и профилираната приемна грижа за деца с увреждания, деца жертви на принуждение или трафик и за деца непридружени бежанци.

След извършена консултация претендентите би трябвало да подадат заявление до кмета на община Русе, която е снабдител на услугата „ Приемна грижа ” и шеф на приемните родители. В рамките на изследването претендентите минават през наложително образование от квалифицирани експерти. След одобряването им като професионално приемно семейство от Комисията по приемна грижа към Регионална дирекция „ Социално подкрепяне “ се вписват в указател на приемните фамилии. С утвърдените фамилии се подписва контракт, след което те ще получават както заплащане за положените грижи, по този начин и средства за прехрана на настанените при тях деца.

За спомагателна информация за плана и предварителна консултация за метода и реда за кандидатстване за приемен родител искащите могат да се обръщат към Областния екип по приемна грижа на адрес гр. Русе, ул. „ Н. Й. Вапцаров “ 20, ет. 2. или на тел: 0897089414.

Приемната грижа е обществена услуга, която дава опция на деца в риск да живеят в фамилна среда. Приемните родители поставят грижи за дете в личния си дом без да стават негови осиновители. Начинанието е отговорно решение, като претендентите е нужно да дават отговор на редица условия. От тях се изисква да са в положително здравословно положение, да не са осъждани и лишавани от наставнически права, както и да нямат зависимости от алкохол, опиати и хазарт. От приемните родители се чака да предложат на детето задоволително пространство в дома си, както и време да поддържат връзка с него.

Агенцията за обществено подкрепяне (АСП) работи интензивно за разширение на даването на приемна грижа на национално равнище през 2024 година посредством план BG05SFPR002-2.006 „ Повишаване на потенциала на чиновниците на Агенцията за обществено подкрепяне по отношение на модернизирането на системите за обществена протекция " - Компонент 1 по Програма „ Развитие на човешките запаси “ 2021 – 2027 година. Проектът добавя и развива предходния „ Приеми ме 2015 “, финансиран по Оперативна стратегия „ Развитие на човешките запаси “ и ще способства за продължаващо разширение на приемната грижа на национално равнище и за развиването ѝ по децентрализиран метод.

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР