Населението на страната е 6 519 789, души показват данни ...

PromoMall.bg
Населението на страната е 6 519 789, души показват данни

Всеки пети в страната живее в София

Населението на страната е 6 519 789, души демонстрират данни от преброяването на популацията, което беше напарвено от Национален статистически институт през 2021 година Жените са 3 383 527 (51,9%), а мъжете 3 136 262 (48,1%), или на 1000 дами се падат 927 мъже.

Населението на област София (столица) е 1 274 290 души. Това значи, че на територията на област София (столица) живеят 19,5% от популацията на страната. Жените са 668 513 (52,5%), а мъжете 605 777 (47,5%), или на 1000 дами се падат 906 мъже.

В срока сред последните две преброявания популацията в област София (столица) е намаляло със 17 301 души, или с 1,3%. В страната за този десетгодишен срок това е региона с най-малка загуба на население. 

Територията на Столична община е разпределена на 24 административни региони. С население над 50 хиляди души са тринадесет региони (всеки втори район), в които живеят 73,8% от популацията на Столична община.

През десетгодишния срок сред двете преброявания е записано понижение на популацията в множеството региони в Столична община, като най-голямо е в регион Средец  (-20,6%).

Разпределение на популацията на Столична община по региони към 7 септември 2021 годинаВъзраст

Продължават да се задълбочават отрицателните трендове в изменението на възрастовата конструкция на популацията. Налице е продължаващ развой на демографско остаряване, който се показва в увеличение на абсолютния брой и относителния дял на популацията на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен измежду дамите в сравнение с измежду мъжете. Относителният дял на дамите на възраст над 65 години е 23,2%, а на мъжете – 15,6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност измежду мъжете и като разследване от нея - на по-ниската междинна дълготрайност на живота при тях. Броят на мъжете доминира във възрастите до 44 години. След тази възраст се усилват броят и относителният дял на дамите от общото население на област София (столица).

Към 7 септември 2021 година популацията на 65 и повече навършени години е 249 605 души, или 19,6% от популацията на региона. Спрямо предходното броене популацията в тази възрастова група се усилва с 47 977, или с 23,8%.

Населението във възрастовата група 15-64 навършени години е 838 390 души, или 65,8%. Спрямо 2011 понижава с 92 333, или с 9.9%.

Делът на най-младото население се усилва от 12,3% през 2011 година на 14,6% от общото население през 2021 г„ а абсолютният брой на популацията във възрастовата група 0-14 нараства от 159 хиляди през 2011 година на 186 хиляди през 2021 година, или със 17%.

В районен аспект делът на най-възрастното население е в регионите Люлин (8,6%) и Младост (8%), а най-нисък е в регион Банкя (1,1%).

Най-висок е делът на младото население в регионите Младост (8,6%) и Люлин (8%), а най-нисък е в Банкя (1%).

Делът на популацията в дейна възраст (15 - 64) е най-голям в област София (столица) – 65,8% от популацията на региона. 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре посредством коефициента на демографско заменяне, който демонстрира съотношението сред броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от преброяването това съответствие за страната е 61. За съпоставяне през 2011 година всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 младежи, а през 2001 година от 124.

Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София (столица) (70). В две области коефициентът на демографско заменяне е под 50 - Смолян (41) и Кърджали (46). Тенденцията на застаряване на популацията води до промени и в неговата съществена възрастова конструкция - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на популацията във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на популацията, по този начин и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 година тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за дамите и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Относителен дял на популацията под, във и над трудоспособна възраст

Източник: trud.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg