На свое редовно заседание КПКОНПИ прие решение за установяване на ...

На свое редовно заседание КПКОНПИ прие решение за установяване на

Кметът на Никола Козлево подписвал договори със синовете си

На свое постоянно съвещание КПКОНПИ одобри решение за определяне на спор на ползи за кмета на Община Никола Козлево Ешреф Реджеб (мандати 2015-2019 година и 2019–2023 г.). Производството против него е почнало по сигнал от орган на изпълнителната власт. В сигнала се съдържат изказвания, че кметът е разходвал бюджетни средства по подписани контракти за доставка на хранителни артикули за потребностите на детски градини и за обществени действия, а стоките са закупувани от компании на сина и свата на Реджеб. Отделно от това се твърди, че са отпускани общински средства в интерес на локален футболен клуб, в чийто Управителен съвет попада и синът на кмета.

В хода на производството на КПКОНПИ е открито, че Eшреф Реджеб персонално е подписал 8 бр. преводни нареждания в интерес на Сдружение „ Футболен клуб – Община Никола Козлево “. От 2016 година досега член на Управителния съвет на сдружението е синът на кмета. Общата стойност на получените по този метод дотации е в размер на 43170 лева

Отделно от това, Реджеб е подписал и 110 разходни ордера в срока м.08.2018 година – м.08.2021 година, с които са изплатени средства от бюджета на общината към сдружение, в което съдружници са двамата му синове, като единият е и шеф. Установено е, че на компанията „ Ешрефоглу “ ООД са заплащани суми за покупки на хранителни артикули, питиета, битови консумативи, препарати и други

На Ешреф Реджеб е наложена санкция в общ размер на 10 000 лева В изгода на страната се лишават възнагражденията му за дните, в които е бил сбъднат спорът на ползи, както и сумата, която е получена като полза от действието. Общата им стойност е 88 864, 91 лева При влизане на решението на Комисията в действие, Реджеб следва да бъде освободен от заеманата служба – кмет на Община Никола Козлево.

Съгласно ЗПКОНПИ, спор на ползи поражда, когато лице, заемащо висша обществена служба, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно осъществяване на пълномощията или отговорностите му по работа. След формиране на производството, Комисията изисква и получава нужната информация и документи, и се произнася с стимулирано документално решение в период до два месеца, който може да бъде продължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за определяне на спор на ползи не са дефинитивни и подлежат на обжалване или митинг по реда на Административнопроцесуален кодекс. Установяването на спор на ползи с влезнало в действие решение е съображение за освобождение от служба, с изключение на когато в Конституцията е планувано друго. За лицето, посочено нагоре – Ешреф Реджеб, признатото решение на КПКОНПИ не е влезнало в действие.

На съвещанието Комисията взе и решение за внасяне на искова молба в Окръжен съд – Плевен в размер на 859 031, 28 лева против Виктор Викторов. В цената на желае е включена цената на един неподвижен парцел и едно МПС. Производството на КПКОНПИ е почнало след повдигнато от прокуратурата обвиняване против Викторов за присъединяване в проведена незаконна група за финансови и данъчни закононарушения.

Източник: dnes.bg