Комплекс за социални услуги Владиславово“ с целеви групи Всички деца“,

...
Комплекс за социални услуги Владиславово“ с целеви групи Всички деца“,
Коментари Харесай

Услуги в КСУ „Владиславово“ към Фондация „Владиславово“ в район Владислав Варненчик

Комплекс за обществени услуги „ Владиславово “ с целеви групи „ Всички деца “, „ Деца в риск по смисъла на Закона за протекция на детето “, „ Родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, претенденти за осиновители и претенденти за приемни фамилии “, „ Деца с увреждания “, „ Пълнолетни лица в спешна обстановка или с нужда за превъзмогване на последствия от такава обстановка “, потенциал 60 места, делегирана от страната активност, осъществена на територията на Община Варна, с съществени действия: „ Информиране и консултиране “, „ Застъпничество и ходатайство “, „ Общностна работа “, „ Терапия и рехабилитация “, „ Обучение за придобиване на умения “, действа според подписан Договор № Д21001583ВН от 12.10.2021г. с Община Варна за период от три години. 

Социалните  услуги, които се дават в Комплекс за обществени услуги „ Владиславово “ включват действия за поддръжка на децата и лицата за предварителна защита и превъзмогване на обществено изключване, осъществяване на права, възстановяване качеството на живот. Основават се на обществена работа, която е учредена на правата на индивида и обществената правдивост и е ориентирана към поддръжка на обособения човек, семейство или общественост за възстановяване на качеството им на живот. Развиване на умения да употребяват личните си благоприятни условия и тези на общността при посрещане на техните потребности. Индивидуален метод, който включва професионална поддръжка и придружаване на лицето, при които съответните му потребности, качества и благоприятни условия се слагат в центъра на работата. Индивидуална оценка на потребностите, която включва професионално изследване на житейската обстановка, психо-социално положение, целящи да дефинират неговите прочувствени и обществени потребности, както и потребности от развиване и резлизация, които да насочат социлалната работа. Оценката включва професионални мнения, изводи, заключения и рекомендации учредени на разбор.

За услугите, които се дават в Комплекс за обществени услуги „ Владиславово “, Фондация „ Владиславово “ като снабдител на обществени услуги има издадени лицензи за пет съществени действия от Агенция за качество на обществените услуги (АКСУ) Съгласно закона за обществени услуги:
„ ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ” с лиценз № Л-3129-431     „ ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ” с лиценз № Л-3129-428 „ ОБЩНОСТНА РАБОТА ” с лиценз № Л-3129-427 „ ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ” с лиценз № Л-3129-430 „ ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ” с лиценз № Л-3129-429
Целеви групи:

„ Всички деца “;

„ Деца в риск по смисъла на Закона за протекция на детето “;

 „ Родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, претенденти за осиновители и претенденти за приемни фамилии “;

„ Деца и пълнолетни лица с увреждания “,

 „ Пълнолетни лица в спешна обстановка или с нужда за превъзмогване на последствия от такава обстановка “.

Основни правила при прдоставяне на обществените услуги:

Комплекс за обществени услуги „ Владиславово “ действа при съблюдаване на следните правила:
Гарантиране на най-хубавия интерес на детето, според Конвенцията на Организация на обединените нации за правата на детето; Гарантиране на най-хубавия интерес на лицето, според Конвенцията за правата на индивида Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в фамилна среда; Зачитане на достолепието и личността на детето/лицето; Уважение към персоналната история, религиозна, етническата и културна еднаквост на детето и фамилията му; Зачитане правото на детето на изложение на мнение и изслушване; Индивидуален метод на интервенциите при работа по случай; Доброволност за прилагане на обществените услуги, предоставяни в ЦОП; Подбор на лицата, директно ангажирани в дейностите по протекция на детето, съгласно техните личностни и обществени качества и грижа за тяхната професионална подготовка и подкрепа; Проява на приемливост и схващане от страна на личния състав към разликите и многообразните потребности на децата/лицата; Работа в екип и междуинституционално сътрудничество; Поверителност.
В Комплекс за обществени услуги „ Владиславово “ се дават услуги свързани с:
Ранно детско развиване, фамилно консултиране и подкрепа; Превенция на изоставянето; Подготовка на деца и фамилии за реинтеграция, наблюдаване и поддръжка след осъществена реинтеграция; Превенция на насилието; Подкрепа на деца, жертви на принуждение и техните семейства; Превенция на отпадане от просветителната система. Работа с деца отпаднали или в риск от отпадане от учебно заведение и техните семейства; Превенция на отклоняващо се поведение; Психологическо консултиране на деца и родители; Социално-педагогическо и психилогическо консултирне на деца с поведенчески проблеми и техните семейства; Оценка на наставнически капацитет; Приемна грижа- набиране, оценяване и образование на претенденти за приемни родители; Наблюдение на деца настанени в приемни семейства; Наблюдение на деца, настанени в фамилии на близки и роднини; Информационна стратегия за родители при разлъка, в процедура на бракоразвод или след развод; Контактен център за деца и родители след разлъка, в процедурана бракоразвод или след развод; Неделно учебно заведение за родители; Групова работа за деца и родители; Група за взаимопомощ.
Всички услуги са проведени в стратегии, които са създадени в сходство с индентифицираните потребности, което дава опция да се развиват и други стратегии. Създадената организация на работа разрешава дейно да се извършват поставените цели и да се ръководят наличните запаси. При организирането и даването на услугата, се изготвя пакет от документи, регламентиращи организацията на работа в сходство с настоящото в страната законодателство и разпореждания. Организацията на Комплекс за обществени услуги „ Владиславово “ е насочена към дейното включване на децата в риск и ценене на правото на свободно изложение на мнение по въпроси, които го касаят. Въведеното работно време от 07:00ч. до 19.00ч. дава опция за цялостното обгръщане на децата и техните фамилии, като обезпечава достъп до услугите, съгласуван с ангажираността на разнообразни групи консуматори. Комплекс за обществени услуги „ Владиславово “ разполага с екип от висококвалифицирани специалисти-социални служащи, психолози, педагози и терапевти. Персоналът е подготвен и поддържа високо равнище на подготвеност за посрещане потребностите на ползвателите на услугите.

Комплекс за обществени услуги „ Владиславово “ е особено място, където всеки постоянно може да потърси помощ и да получи квалифицирана консултация, поддръжка и информация. Развитието и одобряването на Центъра способства доста за това той да бъде мечтан сътрудник и място, където деца и фамилии намират своя опора в превъзмогване на житейските компликации, получавайки нужното почитание, доверие, съпричастност, поддръжка и сигурност.

Комплекс за обществени услуги „ Владиславово “ е разположен нa aдрес:

гр. Варна, жк „ Владислав Варненчик ”, ул. „ Гургулят ” №7.

Разполага и с два изнесени офиса със следното местонахождение:

гр.Варна, регион " Одесос ", п.к.9000, ул. " 8-ми март " № 2, вх.В, етаж 3, апартамент № 67 и регион „ Владислав Варненчик “, находящ се на пазара. 

 

 

За контакти :

Управител: Евгения Дикова

Телефон 0885/300 019

e-mail:
Източник: dnesplus.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg