Към края на октомври печалбата на банковата система е в

...
Към края на октомври печалбата на банковата система е в
Коментари Харесай

3 млрд. лв. печалба отчитат банките в България в края на октомври

Към края на октомври облагата на банковата система е в размер на 3 милиарда лева - с 1,3 милиарда лева (75 на сто) повече по отношение на регистрираната за десетте месеца на 2022 година, оповестява на уеб страницата си Българската национална банка (БНБ) въз основата на показаните от банките междинни доклади. Нетният лихвен приход на банките за десетте месеца на 2023 година е 4 милиарда лева - с 1,4 милиарда лева по-висок по отношение на осъществения за същия интервал на предходната година.  Начислените разноски за амортизация на финансови активи, които не се регистрират по обективна стойност в облагата или загубата, възлизат на 302 млн. лева в края на октомври 2023 година (при 367 млн. лева в края на октомври 2022 г.). Още по тематиката 9 ное 2023 Общата сума на активите на банковата система към 31 октомври е 164,2 милиарда лева - с 942 млн. лева (0,6 на сто) по-малко по отношение на края на септември 2023 година. Отношението на ликвидно покритие в края на октомври 2023 година е 250,3 на 100 (при 241,9 на 100 в края на септември). Ликвидният буфер е 45 милиарда лева, а чистите изходящи ликвидни потоци възлизат на 18 милиарда лева (при надлежно 46,2 милиарда лева и 19,1 милиарда лева в края на септември). Брутните заеми и задатъци в края на октомври са 108,8 милиарда лева и на месечна база означават напредък със 752 млн. лева (0,7 на сто). Вземанията от кредитни институции понижават с 52 млн. лева (0,4 на сто) до 13,4 милиарда лева, до момента в който брутният кредитен портфейл нараства с 804 млн. лева (0,8 на сто) до 95,4 милиарда лева Увеличават се заемите за семейства (с 525 млн. лева, 1,4 на сто), за нефинансови предприятия (с 245 млн. лева, 0,5 на сто) и за други финансови предприятия (с 82 млн. лева, 1 на сто). Намаляват заемите за бранш държавно ръководство - с 49 млн. лева (4,1 на сто). Общите депозити в банковата система в края на октомври са 140,1 милиарда лева, като през месеца е отчeтен спад в размер на 1,2 милиарда лева (0,9 носта). Намаляват депозитите на кредитни институции - с 1,3 милиарда лева (13,1 на сто), на други финансови предприятия - с 291 млн. лева (7,7 на сто), както и на бранш държавно ръководство - с 218 млн. лева (5,6 насто). Увеличават се депозитите на семейства (с 571 млн. лева, 0,7 на сто) и на нефинансови предприятия (с 22 млн. лева, 0,05 на сто). Балансовият личен капитал на банковата система в края на октомври възлиза на 19.6 милиарда лева и на месечна база нараства с 300 млн. лева (1.6%). Основен принос за растежа има нарасналата облага през отчетния интервал. В края на септември 2023 година регулаторният капитал на банковата система е 17.9 милиарда лева, а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 81.9 милиарда лева Съотношението на общата финансова адекватност на банковата система към 30 септември 2023 година е 21.84%, на капитала от първи ред – 20.68%, а на базовия личен капитал от първи ред – 20.22%. Отношението на ливъридж (при изцяло въведено определение за капитала от първи ред), регистрирано към 30 септември 2023 година, е 9.88% при регулаторно условие за най-малко 3.0%. Отношението на чисто устойчиво финансиране (ОНСФ), регистрирано към 30 септември 2023 година, възлиза на 156.1% при минимално регулаторно условие за 100%. Наличното устойчиво финансиране (числителят на ОНСФ) в края на септември е 128.9 милиарда лева, а изискваното устойчиво финансиране (знаменателят на ОНСФ) – 82.6 милиарда лева.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg