Експерти на РИОСВ Бургас са констатирали незаконна сеч край къмпинг

Експерти на РИОСВ Бургас са констатирали незаконна сеч край къмпинг ...

Екоинспекцията глобява за незаконна сеч край "Градина"


Експерти на РИОСВ Бургас са констатирали незаконна сеч край къмпинг "Градина". Повалени дървета от вида Черен бор, са в имоти, частна собственост на юридическо лице.

Имотите не попадат в границите на защитена територия, но са в територия на две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 - защитена зона „Бакърлъка" за опазване на дивите птици и „Плаж Градина - Златна рибка" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обясниха екоинспекторите. Преди година дружеството е заявило в РИОСВ-Бургас намерението си за извършване на сеч, като е внесъл горско-стопанска програма. Поради недопустимост с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, компетентния орган е прекратил процедурата.

С това свое решение директорът на РИОСВ-Бургас е приложил своите правомощия по превантивен контрол. Решението не е обжалвано, влязло е в сила и става задължително за спазване от собственика и всички контролни органи. Така, извършената сеч е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, за което на извършителя ще бъде наложена административно-наказателна мярка.

Предвид това, че към момента е известен собственика на имотите, но не е известен извършителя на нарушението, ще уведомим компетентните органи на МВР и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), за съдействие. На собственика на имотите ще бъде дадено предписание за преустановяване на дейността.

Източник: cross.bg