Това заяви кметът на Общината по време на общественото обсъждане

Това заяви кметът на Общината по време на общественото обсъждане ...

Огнян Ценков: С новия бюджет запазваме финансовата дисциплина, но ще продължим и с реализирането на важни проекти.

Това заяви кметът на Общината по време на общественото обсъждане на проектобюджета, което се проведе в залата на Общинския съвет. На него присъстваха областният управител на Видин Албена Георгиева, заместник областният управител Лъчезар Попиванов, председателят на Общинския съвет Генади Велков, общински съветници, кметове и кметски наместници, граждани.
Проектът на бюджет 2019 бе представен от Гергана Генова, началник отдел „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“. Предложеният общ обем е на стойност 44 203 973 лв. Определените размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Видин са разпределени под формата на субсидии, като общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 24 693 754 лв., общата изравнителна субсидия – трансфер за местни дейности е 3 745 600 лв. и др. Приходите от местни дейности се предвижда да бъдат в размер на 16 776 890 лв.
В разходната част на проекта за бюджет са планирани средства за издръжка, капиталови разходи и погасяване на дългосрочни и краткосрочни кредити.
С поименния списък за капиталови разходи присъстващите запозна инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“. Общата стойност на предвидените средства е 35 90 822 лв., като от тях целевата субсидия е 1 158 100 лв. Заложен е широк обхват от дейности в различни сфери, като основни ремонти на детски градини и училища, на общински сгради, строително-монтажни работи, основен ремонт на две кръгови кръстовища в град Видин, благоустрояване на междублокови пространства, ремонти на улици във Видин и населени места на Общината и много други.
Огнян Ценков каза, че общинското ръководство продължава да следва принципа на строга финансова дисциплина. „Правилата, които сме заложили, са балансираност, реалистични приходи и разумни разходи. 2019-та е годината, когато ще финализираме процеса на финансово стабилизиране на Община Видин. Ще продължим подобряването на образователната инфраструктура, изпълнението на значимите проекти по национални и европейски програми, популяризирането на културните, исторически и туристически обекти, развитието на потенциала на Общината във всички сфери“ – коментира той. Кметът каза, че заложените средства в проектобюджета са съобразени и с желанието на хората за осъществяване на конкретни дейности във връзка с подобряване на жизнената среда. И посочи, че тази година например се предвижда подпомагане от страна на Общината на семейства с репродуктивни проблеми, продължаване на ремонтните дейности в ГПЧЕ „Йордан Радичков“, изграждане на фитнес площадка на открито и др.
Областният управител Албена Георгиева и председателят на Общинския съвет Генади Велков поздравиха кмета и общинското ръководство за добрата работа през целия мандат и определиха бюджет 2019 като разумен, балансиран и изпълним. Имаше и изказвания на граждани, които благодариха за това, че Общината обръща внимание на местните инициативи на хората от град Видин и всички населени места и се съобразява с техните желания и потребности.
Огнян Ценков подчерта, че от началото на мандата всяка година Община Видин приключва с актуализация на бюджета със знак плюс. „Получихме доверието на държавата, получихме доверието на гражданите, общинска администрация и общински съветници заработиха като един екип, поставяме си все по-високи цели и заедно ще ги постигнем“ – заяви кметът и благодари на всички за подкрепата.

Източник: actualno.com