През четвъртото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП)

През четвъртото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) ...

Икономическият растеж е 3.6% между октомври и декември.През четвъртото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.6% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо третото тримесечие на 2017 г., сочи експресната оценка на Националния статистически институт.
Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 27.875 млрд. лв., с 3.6% повече, отколкото в края на 2016 г. Реализираната добавена стойност е 24.060 млрд. лв., увеличението спрямо същия период на предходната година е с 3.7%.
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (82.3%), което в стойностно изражение възлиза на 22.954 млрд. лв. и е с 4.7% по-голямо, отколкото година по-рано. През четвъртото тримесечие на 2017 г. бруто капиталообразуването е 6 297 млн. лв., относителният му дял в БВП е 22.6% , а ръстът е с с 3.2%
Външнотърговското салдо е отрицателно. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.0 и 9.4%.
Спрямо третото тримесечие увеличението на БВП е с 0.8%, на брутната добавена стойност - с 0.9%, а на крайното потребление - с 2.2%.
Това е най-ранната оценка за икономиката през отчетния период - до 45 дни след края му. Тя се основава на налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори, които са ограничени и непълни и подлежат на бъдеща актуализация, уточняват статистиците. Това ще стане с публикуването на предварителната оценки за тримесечните данни за БВП за четвъртото тримесечие на 2017 г. на 7 март.

Източник: dnevnik.bg