Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни ...

Важни данни за образованието в област Варна през 2019/2020 учебна година.

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

През учебната 2019/2020 година в детски градини в област Варна са записани 15.2 хил. деца, или с 0.3% повече в сравнение с предходната година.

Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища в област Варна са съответно 1.8 и 1.4 хил. ученици.

Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 23.9 хиляди.

Към 31.12.2019 г. за придобиване на образователна и научна степен "доктор“ в област Варна се обучават 627 лица, от които 90 чужди граждани.

Към 1.12.2019 г. в област Варна функционират 98 самостоятелни детски градини с директор, или с една повече в сравнение с предходната година. В тях са записани 15.2 хил. деца, от които 7.9 хил., или 51.6%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 0.3%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1, за учебната 2019/2020 година е 80.1%, или с 0.9 процентни пункта повече спрямо учебната 2018/2019 година. Средният брой деца в една детска градина е 155, като за градовете е значително по-голям - 190, а за селата - 68.

Една група се формира средно от 25 деца, съответно - 26 в градовете и 20 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1.4 хил., като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 11 души, или с 0.8%. Детските учители са 1.3 хил., или 93.9% от педагогическия персонал.

Към 1.10.2019 г. учебни занятия в област Варна се водят в 103 общообразователни и специални училища, като учениците в тях 40.1 хиляди. В сравнение с предходната учебна година броят на училищата се увеличава с едно. В една паралелка в общообразователните и специалните училища се обучават средно по 22 ученици. 1 Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 - 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

През учебната 2018/2019 година 859 ученици от I до VII клас са напуснали общообразователните и специалните училища. През 2019 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 4.0 хил., а средно образование - 1.8 хил. ученици. Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища през учебната 2019/2020 година са 3.7 хиляди.

Професионалното образование и обучение в област Варна през учебната 2019/2020 година се осъществява в едно училище по изкуствата, едно спортно училище, 20 професионални гимназии и 2 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 9.0 хиляди.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 57.6% от общия брой на учениците в тази образователна степен. През учебната 2019/2020 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 878. През 2019 г. средно образование в професионалните гимназии, професионалните училища, училището по изкуствата и спортното училище в област Варна с диплома са завършили 1.4 хил. души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:  139 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;  781 ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните училища, училището по изкуства и спортното училище в област Варна.

 

През учебната 2019/2020 година общият брой на студентите в област Варна, записани в четирите образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър“, "бакалавър“, "магистър“ и "доктор“, е 24.5 хил., което е с 0.1 хил., или с 0.4%, по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър“

През учебната 2019/2020 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "професионален бакалавър“ в колежите, в структурата на университетите, се обучават 1 331 студенти, като спрямо предходната година техният брой се увеличава с 4 души, или с 0.3%.

През 2019 г. ОКС "професионален бакалавър“ са придобили 313 студенти, с 53 по-малко спрямо предходната година, или с 14.5%. Преподавателите в колежите, в структурата на университетите, са 44, като спрямо предходната година техният брой се увеличава с 19, или със 76.0%.

През учебната 2019/2020 година за придобиване на ОКС "бакалавър“ и "магистър“ в университетите и специализираните висши училища в област Варна се обучават 22.6 хил. студенти, от които 47.1% са жени. Студентите - български граждани са 19.8 хил., или 87.7% от всички студенти в университети и специализирани висши училища в област Варна, и в сравнение с предходната година техният брой намалява с 0.3 хил., или с 1.7%. Чуждестранните студенти са 2.8 хил., което е със 7.7% повече спрямо 2018/2019 учебна година. Преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 1.8 хил., като на основна работа са 1.5 хил., или 80.3%. През 2019 г. ОКС "бакалавър“ в област Варна са придобили 2.8 хил. студенти, от които 1.4 хил., или 51.8% са жени. Висше образование, степен "магистър“, са завършили 2.0 хил. студенти, от които 57.0% са жени.

Към 31.12.2019 г. в област Варна се обучават общо 627 докторанти, като 53.9% от тях са жени. Чуждите граждани, обучаващи се за докторанти са 90, което е с 2.2% по-малко в сравнение с предходната година. През 2019 г. образователна и научна степен "доктор“ са придобили 101 души, от които 56, или 55.4%, са жени.

Източник: varna24.bg