Българската агенция по безопасност на храните осъществява дейностите по наблюдение,

Българската агенция по безопасност на храните осъществява дейностите по наблюдение, ...

Внимание! Житни мухи по есенниците.


Българската агенция по безопасност на храните осъществява дейностите по наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация в областта на растителната защита. До този момент агрометеорологичните условия се определят от сухото и топло за сезона време и температури над нормата.

Повечето площи пшеница и ечемик бяха засети в оптималните срокове. По-късно засетите посеви не успяха да поникнат поради липсата на влага. Рано засетите се намират във фенофaза втори-трети лист, но развитието им се забавя поради засушаването.

Отчита се неравномерно поникване на част от посевите.

Условията бяха благоприятни за поява и развитие на първите неприятели попшеница и ечемик.

През периода наблюдаваме развитието на житните мухи (Хесенска муха-Mayetiola destructor;Житна тревна муха-Opomyza florum;Шведски мухи-Oscinella spp;Черна пшеничена муха-Phorbia fumigate;Житна стъблена муха-Chlorops pumilionis).

По-сериозно поражение по новопоникналите растения, причинени от ларвите на неприятелите се откриват масово в ранните посеви. В значителна част от тях е констатирана висока плътност, надвишаваща прага на икономическа вредност още в края на месец септември и началото на месец октомври. В момента се извършват масови третирания с инсектициди на по-късно засетите площи с есенници. За съжаление, голяма част от зърнопроизводителите подценяват тази група вредители, както и намножаването на листни въшки, трипсове и др.

За намаляване плътността и повредите от житните мухи имат значение редица агротехнически мероприятия.

- Сортовете, склонни към по-силно братене, се развиват по-бързо и са по-устойчиви на повредите от житните мухи.

- Спазване на сеитбообращения с пространствена изолация, намалява плътността на мухите. - Премахването на някои плевели, например на пирея, намалява силно плътността на житните мухи и други неприятели, които се развиват върху плевелната растителност.

- Ранната есенна сеитба подпомага намножаването на житните мухи, тъй като поникването на посевите съвпада с летежа на есенните поколения. Ето защо сроковете за сеитба са от голямо значение. При зимната пшеница най-благоприятен е периодът от 1 до 25-30 октомври, а за ечемика –от 1 до 20 октомври. Само в някои полупланински райони е допустима сеитба в края на септември. - Оптималната посевна норма, която осигурява гъсти посеви, намалява повредите от житните мухи.

- Химичната борба се провежда при доказана необходимост или ако са нарушени основните агротехнически изисквания (при монокултурно отглеждане, неспазване на срокове за сеитба и т.н.) и се очаква силно нападение от житните мухи.

Източник: novini.bg