2020 - НовиниМинистерският съвет прие решение с което назначава 25 има областни управители

Министерският съвет прие решение с което назначава 25 има областни управители ...

... е висшето си образование в УНСС със специалност „Икономика на търговията“. Със същото решение на Министерския съвет се освобождават от длъжност съответните досегашни областни управители.

Активните фирми в България са продължили да намаляват и през

Активните фирми в България са продължили да намаляват и през ...

... предприятията от сектори - „Добивна промишленост“ и  „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, като при тях умрелите предприятия са под 0,5%.Подготвителна среща за избор на представители на стопанския и нестопанския

Подготвителна среща за избор на представители на стопанския и нестопанския ...

... на местно партньорство за подготовка на проектно предложение и кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.  Правителството одобри тринадесето изменение на Програмата за развитие на селските

Правителството одобри тринадесето изменение на Програмата за развитие на селските ...

... риск, да провеждат процедура за избор на изпълнител в съответствие с приложимото национално законодателство след подаване на проектното предложение и преди сключване на административен договор.


Годишният доклад за младежта представя обобщена информация за политиките мерките

Годишният доклад за младежта представя обобщена информация за политиките мерките ...

... и устойчива младежка политика в България, основана на многосекторния подход и сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво.