В книгата на д-р Петър Илиев "Компетенцията на Народното събрание"

В книгата на д-р Петър Илиев "Компетенцията на Народното събрание" ...

Петър Илиев е плагиатствал, заключи Етичната комисия на СУ


В книгата на д-р Петър Илиев "Компетенцията на Народното събрание" е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение - дисертацията "Парламентарен контрол" на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник. Това е заключението на Етичната комисия на СУ, обявиха от университета днес.

Според Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (ПУДСУ) установеното по предвидения в закона ред плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение, се сочи в съобщението. И се обяснява, че според правилника при данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет да избере комисия от специалисти в съответната област на висше образование или професионално направление, която да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет.

Тъй като заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство, ректорът на Софийския университет отправи обосновано искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за започване на процедурата по прекратяване на трудовите отношения.

Източник: skandal.bg