Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 1 февруари,

...
Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 1 февруари,
Коментари Харесай

Ето какво решава кабинетът „Донев“ днес

Служебното държавно управление ще организира постоянно съвещание в сряда, 1 февруари, от 10 ч. при следния прелиминарен дневен ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 667 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР.
Внася: министърът на финансите
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ В СРОК ДО ДВА МЕСЕЦА ДА РАЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.
Внася: министърът на образованието и науката
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г.
Внася: министърът на земеделието
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВЕН ИНТЕРЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА Пожарна охрана ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ТРИКООРДИНАТНИ РАДАРА “.
Внася: министърът на защитата
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИИ Пожарна охрана ЧЛ. Защитена местност, ПАРАГРАФ 7, АЛИНЕЯ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) 833/2014 ОТНОСНО
Абитуриентски мъжки костюми
ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА, И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ТОЧКИ 2 И 3 ОТ РЕШЕНИЕ № 969 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИИ Пожарна охрана ЧЛ. Защитена местност, ПАРАГРАФИ 1 И 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) 833/2014 ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА, И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 569 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/879 ОТ 3 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 833/2014 Г. И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА ЗА ГРАЖДАНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ.
Внасят: министърът на стопанската система и промишлеността министърът на финансите
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ Пожарна охрана ДЕЛО „ СТОИЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ “ (ЖАЛБА № 52550/20) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД Пожарна охрана ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
Внася: министърът на правораздаването
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ Пожарна охрана ДЕЛО „ СТЕФАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ “ (ЖАЛБА № 50986/16) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД Пожарна охрана ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
Внася: министърът на правораздаването
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА Пожарна охрана РЕШЕНИЯТА НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД Пожарна охрана ПРАВАТА НА ЧОВЕКА Пожарна охрана ДЕЛАТА „ БОЙЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ “ (ЖАЛБА № 59667/14), „ ПАКЕТОВА И ДР. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ “ (ЖАЛБИ № 17808/19 И 36972/19), „ ГАНЧЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ “ (ЖАЛБА № 40026/19), „ ХАЛИЛ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ “ (ЖАЛБА № 40029/19) И „ СТОЯНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ “ (ЖАЛБА № 40101/19).
Внася: министърът на правораздаването
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА “ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2 “, ПОЗИЦИЯ 5 „ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ОРИЗОВО – МИХАЙЛОВО “.
Внасят: заместител министър-председателят по икономическите политики и министър на превоза и съобщенията; министърът на районното развиване и благоустройството
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ ПЪТ 1-1 (Е-79) ОБХОД НА ГР. МОНТАНА ОТ КМ 102+060 ДО КМ 114+512,20, В ЧАСТТА НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ КМ 102+753 “, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛНА ВЕРЕНИЦА, ОБЩИНА МОНТАНА, ОБЛАСТ МОНТАНА.
Внасят: министърът на районното развиване и благоустройството министърът на финансите
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА „ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК “ ЕАД, В КАЧЕСТВОТО МУ НА КОНЦЕСИОНЕР, НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ГРАНИЦИТЕ НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ, КАТО ПРИНАДЛЕЖНОСТ Пожарна охрана СМИСЪЛА НА ЧЛ. 16, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ КЪМ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – ТВЪРДИ ГОРИВА – ВЪГЛИЩА, ОТ НАХОДИЩЕ „ ИЗТОЧНОМАРИШКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН “.
Внася: министърът на енергетиката
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА.
Внася: министърът на районното развиване и благоустройството
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ.
Внася: министърът на нововъведенията и растежа
ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Пожарна охрана ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ ЕНЕРГЕТИКА “, ПРОВЕДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на енергетиката
ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Пожарна охрана ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ ЕНЕРГЕТИКА “, ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на енергетиката
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Внася: заместител министър-председателят по публичния ред и сигурност и министър на вътрешните работи
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.
Внася: министърът на културата
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЗАХАРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА.
Внася: министърът на земеделието
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
Внася: заместител министър-председателят по публичния ред и сигурност и министър на вътрешните работи
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО Пожарна охрана ПЪТИЩАТА “, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.
Внася: заместител министър-председателят по публичния ред и сигурност и министър на вътрешните работи
Източник: plovdiv-online.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg