Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров предлага промени в организационната

Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров предлага промени в организационната ...

Закриване, сливане и откриване на дирекции в МЗ


Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров предлага промени в организационната структура на ръководеното от него ведомство, тъй като е установил необходимост от оптимизация. Затова с промени в устройствения правлиник на министерството предлага закриване, преобразуване, сливане на дирекции и както беше обещал по-рано през седмицата – откриване на една нова дирекция, която ще отговаря за правата на пациентите.

Промените имат за цел повишаване ефективността на дейността на ведомството в приоритетни области, се казва в мотивите.

Съществуващата дирекция “Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“ извършва специализирани дейности, които по същността си попадат в обхвата на други дирекции от специализираната администрация на ведомството, което според Кацаров налага нейното закриване.

Едната голяма група дейности на тази дирекция са в областта на регулацията и контрола на наркотичните вещества, част от които са лекарствени продукти. Тези дейности се възлагат на съществуващата дирекция “Лекарствена политика“ предвид специализираната ѝ функционална компетентност да подпомага министъра на здравеопазването при провеждане на лекарствената политика като част от националната здравна политика. По този начин ще се осигури необходимата пълнота на функционалността на това звено и ще се избегне риска от дублиране на функции.

Другата голяма група дейности на закриваната дирекция са в областта на промоцията на здраве и профилактиката на болести, както и на превенцията на зависимости. Приоритет на дирекцията са дейностите в областта на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулозата, сексуално предаваните инфекции и други социално значими заболявания, а също и контрола на дейностите, свързани с промоцията на здраве и превенция на хроничните незаразни болести, причинени от поведенчески рискови фактори, като недостатъчна физическа активност, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол. Тези дейности се възлагат на съществуващата дирекция “Здравен контрол“, която с проекта се предвижда да бъде трансформирана в дирекция “Опазване на общественото здраве и контрол“, с аргумента, че са част от цялостната политика в областта на превенцията на здраве и профилактиката на болести независимо от техния характер – заразни или незаразни. Понастоящем превенцията и профилактиката са разделени между двете дирекции по признак характера на заболяването, което не осигурява ефективен комплексен подход в администрирането на процесите.

Източник: mediapool.bg