Шестмесечният срок, който Регионалната инспекция по околната среда и водите ...

Шестмесечният срок, който Регионалната инспекция по околната среда и водите

РИОСВ – Пловдив гарантира стриктно прилагане на законодателството при екологичната оценка на ОУП – Пловдив

Шестмесечният период, който Регионалната ревизия по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) даде на общината да внесе допълнения и модифициран Доклад за екологична оценка (ЕО) за Изменение на общия организационен проект (ОУП) на Пловдив в сходство с направените от Експертният екологичен съвет (ЕЕС) забележки изтича в средата на месец септември.

Екоинспекцията подсигурява, че когато документите се внесе, тя ще бъде прегледана и оценена детайлно, а при осъществяване на процедурата ще бъдат спазени прецизно всички административни условия.

Процедурата по Екологична оценка на Изменението на Общ устройствен план – Пловдив е почнала още през 2016 година. В петте години до момента тя е връщана от екоинспекцията четири пъти с разнообразни причини. Последно отчетът за Европейска общност беше прегледан и върнат единомислещо от ЕЕС при Регионална инспекция за опазване на околната среда – Пловдив на 17 март тази година. Освен непрекъснатите членове на съвета, на съвещанието участваха и специалисти на Областна дирекция „ Земеделие “ – Пловдив, Регионална здравна ревизия – Пловдив и Басейнова дирекция „ Източнобеломорски регион “. Представител на община Пловдив не взе присъединяване в разискването, макар, че институцията беше поканена и обстоятелството, че поради значимостта на плана за бъдещето на града се очакваше тя да има интерес да отбрани отчета си.

Съветът върна Европейска общност единомислещо за преправяне заради неотразените възражения на жители и организации, неоценени промени в параметрите на Общ устройствен план, санитарно-охранителните зони на сондажите за питейна вода в града и други пропуски. Една от значителните забележки беше незадоволително подробната характерност на биологичното многообразие в общината отвън предпазените територии и зони и неналичието на оценка на въздействието на Изменението на Общ устройствен план на Пловдив върху местообитанията, местата за размножаване и отмора на типовете, както и неналичието на съответни ограничения за отбрана в сходство с условията на Директивата за местообитанията.

След ЕЕС Регионална инспекция за опазване на околната среда – Пловдив оказва цялостно подпомагане на община Пловдив и сдружението, на което е предоставено правенето на Европейска общност на Общ устройствен план. В екоинспекцията се организираха няколко работни срещи с техни представители за изясняване на нужната доработка. По реда на Закона за достъп до социална информация изготвителите на Европейска общност желаеха от екоинспекцията да даде информацията, обвързвана с биоразнообразието, която ЕЕС е изискал от тях. В петгодишния период на процедурата фирмата-изпълнител би следвало да разполага с такива данни – като организира мониторинг на типовете и местообитанията в региона или най-малкото – като направи разбор на налични литературни или научни данни от извършени биологични изследвания. Разбирайки, че община Пловдив не разполага с нужната ú информация, Регионална инспекция за опазване на околната среда насочи изготвителите на Екологичната оценка към изследване на данни, генерирани от научния и неправителствения бранш – резултати от осъществяване на планове, направени дипломни работи, докторантури и прочие и по-конкретно към институции като Изпълнителната организация по околна среда, Института по биоразнообразие и екосистемни проучвания към Българска академия на науките, Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски “, Аграрен университет – Пловдив, Българско сдружение за отбрана на птиците, Сдружение с нестопанска цел „ Зелени Балкани “ и други.

Изменението на Общ устройствен план е значим за реализиране на дълготрайните цели за пространственото развиване на Пловдив, ще окаже въздействие върху транспортно-комуникационните системи, развиването на зелената система, застрояването, като засегне целия публичен живот и бизнеса във втория по величина град на страната. Регионална инспекция за опазване на околната среда – Пловдив подхожда към процедурата по Европейска общност градивно, отговорно и с нараснало внимание, с цел да обезпечи високо равнище на отбрана на околната среда посредством оценка на предстоящото влияние от дейностите, предмет на стратегическото обмисляне.

Източник: novinata.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg