Проектът DanuP-2-Gas концентрира усилията на регионално ниво за оползотворяване на ...

Проектът DanuP-2-Gas концентрира усилията на регионално ниво за оползотворяване на

Алтернативни Power-2-Gas технологии позволяват превръщане на ВЕИ електроенергията в газ

Проектът DanuP-2-Gas концентрира напъните на районно равнище за оползотворяване на капацитета на възобновимата енергия в Дунавския район, оповестиха от Черноморски проучвателен енергиен център (ЧИЕЦ). В енергийния дневен ред на България става все по-актуална тематиката за високата и неконтролируема цена на природния газ, както и рисковата външна взаимозависимост във връзка с неговите доставки, съсредоточени в един непознат доставчик. Същевременно се следи следващ взрив в интереса за създаване на ВЕИ мощности заради високата волатилност на цената на електрическа енергия и нуждата на бизнеса да има предвидимост при обмисляне на своите разноски. За тези два устойчиви тренда има стопански преференциално решение и това са технологиите от вида Power-2-Gas (P2G), които разрешават преобразяване на електрическата енергия в газ. При тези технологии остатъците на електрическа енергия, които се получават в срокове на свръхпроизводство от ВЕИ, могат да се употребяват за произвеждане на газ от възобновими източници (ГВИ), който да бъде подаван в газовата мрежа или складиран за следващо потребление. Благодарение на опцията за метанизация на ГВИ, той става съпоставим по качество с природния газ. Ползи от построяването на мощности от вида Power-2-Gas · Изглаждане на натовареността на електроенергийната система; · Възможност за депозиране на енергия под формата на ГВИ; · Местно произвеждане на ГВИ, кадърен за включване в газовата мрежа; · Участие в третичното контролиране на електроенергийната система; · Усвояване на отпадъчна биомаса от пречиствателни станции, земеделие, санитарна горска активност, хранително-вкусова индустрия и др. Технологията е допустима за финансиране по Плана за възобновяване и резистентност и влиза в таксономията на Европейски Съюз Не на последно място би трябвало да се означи, че технологията P2G е предмет на финансиране от Плана за възобновяване и резистентност, което в допълнение затвърждава стратегическото ѝ значение на национално равнище. Българското законодателство е също в добра степен пригодено за контролиране на подобен вид системи и технологии. Налична е към този момент дефиницията за „ зелен водород “ и за „ газ от възобновими източници “. Дадени са съответните постановки за присъединение на производители на газ от възобновими източници към газопреносната и газоразпределителната мрежа. Важно е да се означи, че построяването на присъединяващи съоръжения на мощности за произвеждане на ГВИ са припознати за „ зелени “ вложения съгласно признатата таксономия на равнище Европейски съюз. Изграждането на мощности от вида P2G съставлява интерес и на районно равнище. Сътрудничество сред страните в Дунавския район за по-голяма енергийна самостоятелност Силната взаимозависимост от вноса на изкопаеми енергоносители, основно на природен газ от Русия, е едно от сериозните провокации пред страните от така наречен Дунавски район. За образец, през 2019 година Словения, Хърватия, Германия, Унгария, Словакия, Австрия и Молдова са покривали сред 52 и 76 % от общото си ползване на енергия посредством импорт (Eurostat, Energy Imports Dependency). Освен това общият дял на потреблението на енергия от изкопаеми горива за този район е над 65 %, изключително в страни като Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, само че също и в Германия, Румъния и България. В същото време е налице забележителен необработен капацитет на биомаса, което е опция за справяне с част от проблемите в енергийния бранш на страните от Дунавския район. Биомасата е главен източник на възобновима енергия в района и затова нейното дейно консолидиране в енергийния пазар е от основно значение. Power-2-Gas технологиите дават такава опция посредством оползотворяване на биомасата за произвеждане на газ от възобновими източници. При разбиране на районен метод за създаване на P2G мощности към този момент става допустимо да се осъществят решения, които да имат широкомащабен резултат – отделяне на райони, богати на биомаса - суровина, която след преправка да се доставя на P2G съоръжения, да вземем за пример по река Дунав и създаване на газови складове в райони с клъстери от P2G съоръжения, които да могат да се употребяват съгласно стратегическите потребности на района във връзка с наличността на природен газ. Същото се отнася и за балансиране на електроенергийните системи на равнище Дунавски район. Реализирането на капацитета за оползотворяване на възобновимата енергия в Дунавския район е съществена цел на плана DanuP-2-Gas, финансиран от стратегия ИНТЕРРЕГ Дунав на Европейския съюз. Проектът сплотява енергийни организации, представители на бизнеса, обществени органи и проучвателен институции от 10 страни в Дунавския район, в това число България, в напъните им да разработят обща транснационална тактика за поощряване на производството и съхранението на възобновима енергия посредством свързване на газовия и електроенергийния бранш. Оползотворяване на огромни количества биомаса Подходът, който DanuP-2-Gas предлага при секторното свързване, е да се употребява електрическа енергия за производството на зелен водород посредством електролиза. Той се употребява за метанизация на биогаза, получен от обработката на биомаса. Възобновяемият природен газ може да се употребява по същия метод, по който се употребява понастоящем природният газ, а също по този начин може да бъде компресиран или полутечен. Концепцията на плана включва оползотворяване и на големите количества биомаса, като да вземем за пример общински или промишлени органични боклуци, дървесни останки, утайки от пречиствателни станции и селскостопански странични артикули, да вземем за пример плява. Биомасата се трансформира в биовъглен посредством карбонизация. Тъй като биовъгленът има по-висока енергийна компактност и понижено тегло в съпоставяне със субстратите от биомаса с тяхното водно наличие, той може да служи като средство за превозване на енергията, съхранена в биомасата. Корабите и влаковете могат да транспортират биовъглищата до централни хъбове, където при газификацията им се получава биогаз. Кави действия включва плана? · Изграждане на Дунавска енергийна платформа за продан на ноу-хау за подсилване на районните вериги за основаване на стойност, фокусирани върху консолидираното на биомасата, което води до диверсифициране на носителите на енергия от възобновими източници. · Създаване на Атлас на капацитета на биомасата, основаващ се на оценки на капацитета на биомасата и на инфраструктурата в участващите страни, в това число и България. · Оценка на политическата и правната обстановка в страните от Дунавския район за да се обезпечи обща дълготрайна тактика, използвана за всички страни от района. · Инструмент за параметризиране на хъбовете, който ще разреши да се направи справедлива оценка коя съответна апаратура и режим на работа са подобаващи за несъмнено място въз основа на наличните предпоставки. · Семинари, на които ще бъдат демонстрирани потреблението на Атласа на биомасата, опциите за свързване на газовата мрежа, транспортната мрежа за транспорт на биовъглища, както и инструментът за параметризиране на P2G инсталацията – размер на инвестицията, размер на производството и други. DanuP-2-Gas е план с огромно районно значение, който ще сътвори по този начин нужната експертна общественост, ориентирана към решение на неотложни проблеми в енергийния бранш, с помощта на новаторско секторно свързване и предпазване на възобновима енергия в газовата мрежа. Същевременно създадената технология и идея е неизменима част от актуалните бизнес модели в енергийния бранш.

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg